Modernizacja obiektu użyteczności publicznej należącego do infrastruktury społecznej i edukacyjnej Powiatu Starachowickiego

Order Newsletter: 406766 Position: (oferta nr 3844157)

Client
Powiat Starachowicki
State
świętokrzyskie
Address
27-200 Starachowice, dr Władysława Borkowskiego 4
www
www.bip.powiat.starachowice.pl
E-Mail
starostwo@powiat.starachowice.pl
Created
2024-07-10

Powiat Starachowicki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Starachowicki dr Władysława Borkowskiego 4 27-200 Starachowice świętokrzyskie REGON 291009395 www.bip.powiat.starachowice.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja obiektu użyteczności publicznej należącego do infrastruktury społecznej i edukacyjnej Powiatu Starachowickiego

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2. Cześć I Prace projektowo-budowlane; obejmującego swym zakresem 4 etapyZamówienie podstawowe obejmuje Etap I i Etap II:I etap – Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Zakres opracowania:-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku wraz z dokumentacją obejmującą wymianę przyłącza wody oraz uzyskaniem zezwolenia na realizację robót budowlanych (skutecznym zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub ewentualnym uzyskaniem pozwolenia na budowę). Powinna ona obejmować:-inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, -koncepcję rozwiązania projektowego, przedłożoną Zamawiającemu do zatwierdzenia, -projekt budowlany odpowiadający zakresem i formą brzmieniu przepisów Prawa budowlanego, przekazany w formie papierowej w 3 egz. oraz w formie elektronicznej (opis i rysunki w pdf oraz w doc. i dwg.),-projekt techniczny zawierający odpowiednie rozwiązania techniczne, rysunki i obliczenia, niezbędne do wykonania robót budowlanych w formie papierowej w 3 egz. (opis i rysunki w pdf oraz w doc. i dwg.),-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formie papierowej w 3 egz. wraz z formą elektroniczną (w pdf), -przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formie papierowej w 3 egz. wraz z formą elektroniczną (w formacie pdf oraz ath).Szczegółowy opis zakresu prac projektowych określa Program Funkcjonalno – Użytkowy.II etap – Prace remontowo-budowlane Zakres prac budowlanych winien obejmować w szczególności: -roboty rozbiórkowe-roboty budowlane remontowe wewnętrzne:-roboty z zakresu instalacji elektrycznych wewnętrznych:-roboty z zakresu instalacji sanitarnych wewnętrznych:-roboty z zakresu instalacji sanitarnych wewnętrznych-roboty z zakresu instalacji c.o:-roboty z zakresu instalacji sanitarnych zewnętrznych:Szczegółowy opis zakresu robót określa Program Funkcjonalno – Użytkowy w oparciu o który Wykonawca opracuje dokumentację projektowo – kosztorysową i wykona roboty budowlane.Zamówienie w ramach prawa opcji:III etap stanowi prawo opcji. – Instalacja windy w budynku przy ul. Rogowskiego 14 w Starachowicach. Zakres wykonania prac budowlanych w oparciu dokumentację projektową obejmuje instalację dźwigu osobowego z kabiną przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach, z napędem elektrycznym, z płynną regulacją prędkości.Napęd dźwigu do montażu w zaprojektowanym szybie. Kabina przelotowa wykończona okładziną ze stali nierdzewnej. Szczegółowy opis zakresu robót (opcji) określa dokumentacja projektowo – kosztorysowaIV etap stanowi prawo opcji – Wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.-Wymiana pokrycia dachu wraz z termomodernizacją stropodachu- Modernizacja instalacji odgromowej budynku- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynkuSzczegółowy opis zakresu robót określa Program Funkcjonalno – Użytkowy w oparciu o który Wykonawca opracuje dokumentację projektowo – kosztorysową i wykona roboty budowlane.Prawo opcji -Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie realizacji prac dla etapu III, IV:1) skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy,2) zlecenie realizacji dodatkowych prac w ramach prawa opcji może nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Realizacja prac w ramach prawa opcji może być zlecona w całości albo wcale,3) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji etapu III lub IV,4) Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia względem niego odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy,5) Zlecenie prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i możliwości finansowych.6) Ewentualne skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie polegało na przekazaniu przez Zamawiającego względem Wykonawcy pisemnego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z tego prawa ze zleceniem realizacji prac w ramach etapu (III lub IV) na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.7) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji uruchomiony w tym trybie zakres opcjonalny ma być realizowany w sposób analogiczny, jak zakres podstawowy. Przedmiotu umowy objętego zakresem opcjonalnym zamówienia dotyczą te same warunki i zobowiązania umowne Wykonawcy, co przedmiotu umowy objętego zakresem podstawowym zamówienia.8) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy.Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia w ramach opcji (Etap III, Etap IV) wynosi do 13 miesięcy od daty podpisania umowy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona dokumentacja na stronie prowadzonego postępowaniahttps://epropublico.pl/ zakładka zamawiający Powiat Starachowicki numer postępowania ZP.272.7.2024 pn: „Modernizacja obiektu użyteczności publicznej należącego do infrastruktury społecznej i edukacyjnej Powiatu Starachowickiego” - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ dla części ICześć II Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: „Modernizacja obiektu użyteczności publicznej należącego do infrastruktury społecznej i edukacyjnej Powiatu Starachowickiego” Wykonawca będzie pełnić funkcję Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o dokumentację projektową będącą załącznikiem do tego postępowania. W ramach usługi Nadzór Inwestorski winien zapewnić nadzór nad realizacją robót budowlanych, w szczególności dotyczących terminowości, prawidłowości wykonania oraz jakości robót, stosowanych materiałów, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynacji wszystkich czynności związanych z realizacją zadania aż po rozliczenie zadania oraz nadzór w okresie gwarancji i rękojmi.Wykonawca usługi musi zapewnić sprawowanie nadzoru w ramach Zamówienia zgodnie z prawem polskim w szczególności z ustawą Prawo Budowlane i PZP.Zamawiający wymaga aby zadanie było realizowane przez osoby spełniające warunki zawarte w prawie budowlanym, a w szczególności z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wykonawca będzie przedstawicielem Zamawiającego i będzie działał w zakresie obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego, PZP oraz obowiązujących norm technicznych.Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku do SWZ.Szczegółowy zakres nadzorowanych robót budowlanych opisuje Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz dokumentacja projektowa.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona dokumentacja na stronie prowadzonego postępowania https://epropublico.pl/ zakładka zamawiający Powiat Starachowicki numer postępowania ZP.272.7.2024 pn: „Modernizacja obiektu użyteczności publicznej należącego do infrastruktury społecznej i edukacyjnej Powiatu Starachowickiego” - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części 1 - 35000.00 PLN.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. ustawy. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1158,ze zm.).Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Santander Bank Polska S.A., o numerze 98 1090 2590 0000 0001 4730 6798 w tytule: Znak Postępowania ZP.272.7.2024 Wadium w przetargu pn. „Modernizacja obiektu użyteczności publicznej należącego do infras

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-08-08