Remont monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego Etap 2, w Sądzie Okręgowym w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego 5, wraz z robotami towarzyszącymi.

Order Newsletter: 406770 Position: (oferta nr 3844155)

Client
Sąd Okręgowy w Łodzi
State
łódzkie
Address
90-921 Łódź, Plac Dąbrowskiego 5
www
www.lodz.so.gov.pl
E-Mail
zamowienia@lodz.so.gov.pl
Created
2024-07-10

Sąd Okręgowy w Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Sąd Okręgowy w Łodzi Plac Dąbrowskiego 5 90-921 Łódź łódzkie REGON 7251042790 www.lodz.so.gov.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego Etap 2, w Sądzie Okręgowym w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego 5, wraz z robotami towarzyszącymi.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest remont monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego Etap 2, w Sądzie Okręgowym w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego 5 wraz z robotami towarzyszącymi.System telewizji dozorowej będzie obejmował teren wokół budynku, główne ciągi komunikacyjne oraz wskazane pomieszczenia. Podgląd systemu będzie udostępniony dla administratora, w pomieszczeniach policji i portierni obiektu. Niniejszy projekt stanowi Etap 2 rozbudowy systemu CCTV zainstalowanego w budynku Narutowicza 64.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a. pieniądzu;b. gwarancjach bankowych;c. gwarancjach ubezpieczeniowych;d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.nr rachunku: 20 1130 1017 0

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-26