Remont nawierzchni boiska sportowego „ORLIK” w Błoniu.

Order Newsletter: 406776 Position: (oferta nr 3844150)

Client
Gmina Błonie
State
mazowieckie
Address
05-870 Błonie, Rynek 6
E-Mail
zamowienia.publiczne@um.blonie.pl
Created
2024-07-10

Gmina Błonie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Błonie Rynek 6 05-870 Błonie mazowieckie REGON 013271230

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont nawierzchni boiska sportowego „ORLIK” w Błoniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą m.in.:- demontaż bramek piłkarskich,- rozbiórkę nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z utylizacją lub recyklingiem,- wyrównanie istniejącej podbudowy,- wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej,- ponowny montaż bramek,- prace porządkowe.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45212200-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 6.000,00 PLN(słownie: sześć tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-26