Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana

Order Newsletter: 406778 Position: (oferta nr 3844148)

Client
Gmina Lipnica Murowana
State
małopolskie
Address
32-724 Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 44
Phone
+48146852100
Fax
+48146852102
Created
2024-07-10

Gmina Lipnica Murowana

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lipnica Murowana Lipnica Murowana 44 32-724 Lipnica Murowana małopolskie tel. +48146852100 fax. +48146852102 REGON 851660602

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozbudową oświetleniaulicznego na terenie gminy Lipnica Murowana”2. Zamówienie obejmuje: Zadanie nr 1 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Lipnica MurowanaW zakres zadania wchodzi modernizacja 18 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Murowana zgodnie z załączonym wykazem dróg stanowiącym załącznik do SWZ:Lipnica Dolna 2 odcinki drógLipnica Murowana 3 odcinki drógLipnica Górna 3 odcinki drógBorówna 1 odcinek drógRajbrot 9 odcinków drógWykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Polskiego Ładu dla każdego z odcinków modernizowanych dróg.Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomić właściciela sieci usytuowanej w ciągu drogi i w porozumieniu z nim ustalić jej faktyczny przebieg oraz prowadzić roboty pod nadzorem przedstawiciela operatora danej sieci. W zakres prac wchodzi wykonanie odkrywek – sond dla ustalenia głębokości i lokalizacji danej sieci. Szczegółowy opis przedmiotu zawiera: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wykaz dróg, uzgodnienia, projektowane postanowienia umowy stanowiące odpowiednio załączniki do SWZZadanie nr 2Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipnica MurowanaW zakres zadania wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami na terenie Gminy Lipnica Murowana w m.:- Lipnica Górna /dz. 1391/4, 1392/2, 1415/2, 1417/2, 1365/18, 1652/4 – ok. 885m/,- Lipnica Górna /dz. 663 – ok. 650m/, - Rajbrot /dz. 5248, 5231, 5189, 5060 – ok. 729m/.Należy zastosować oprawy energooszczędne LED, inteligentny system zarządzania oświetleniem; słupy stalowe, ocynkowane na fundamentach betonowych.Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi Polskiego Ładu dla każdego z odcinków oświetlenia.1) Zadaniem Wykonawcy będzie dla zadania nr 2 sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla niniejszego zakresu robót, sporządzenie dokumentacji w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub materiałów do zgłoszenia robót budowlanych, a także wykonanie robót budowlanych. 2) Wykonanie dodatkowych badań, w tym geotechnicznych wg potrzeb (Wykonawca zrealizuje dodatkowe badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu)3) Sporządzenie projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 2021 Poz. 2454)4) Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektów,5) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót6) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robot i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów (na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek przygotowania materiałów do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót do PINB). 7) Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiającego pisemne oświadczenia poszczególnych właścicieli posesji, przez które będzie przebiegać sieć oświetlenia ulicznego o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, zgody na wejścia w teren – dot. odcinków realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj.8) Szczegółowy opis przedmiotu zawiera: SWZ, Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami graficznymi, projektowane postanowienia umowy stanowiące odpowiednio załączniki do SWZ9) Zakres prac obejmuje również inne czynności konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.UWAGA!Zamawiający informuje, że zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zadania wskazanego w rozdz.III SWZ, Zamawiający może utracić dofinansowanie. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia powstałej szkody związanej z utratą dofinansowania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:1) w pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310z późn. zm.),3. Wadium w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego, w BSRz o/Nowy Wiśnicz na konto nr 31 8589 0006 0230 0000 0837 0005.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.4. Wadium w formie niepieniężnej (poręczeń, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-25