„Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów”

Order Newsletter: 406781 Position: (oferta nr 3844147)

Client
Gmina Szydłów
State
świętokrzyskie
Address
28-225 Szydłów, Rynek 2
www
www.szydlow.pl
E-Mail
gmina@szydlow.pl
Created
2024-07-10

Gmina Szydłów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Szydłów Rynek 2 28-225 Szydłów świętokrzyskie REGON 291010814 www.szydlow.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: • Część I – Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Szydłów oraz BrzezinyPODSTAWOWE ZADANIA: - Przebudowa drogi gminnej nr 390060T w miejscowości Szydłów położonej na działkach 543, 544, 2485, 2486- Przebudowa drogi gminnej nr 390040T w miejscowości Szydłów położonej na działce 546, - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szydłów położonej na działce 2502, - Przebudowa drogi gminnej nr 390008T w miejscowości Brzeziny położonej na działce 78, - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szydłów położonej na działkach 2033/2, 2034/2, 2035/2, 1328/2, 1330/6, 1330/3Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla Części I znajdują się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik 2 do SWZ oraz w Dokumentacji dla Części I – Załącznik nr 12• Część II – Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Solec, Potok, Korytnica, Kotuszów, Wola ŻyznaPODSTAWOWE ZADANIA: - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Solec położonej na działce 321/1, - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Potok położonej na działkach 127, 190, - Przebudowa drogi gminnej 390025T w miejscowości Korytnica położonej na działce 794, - Przebudowa drogi gminnej 390045T w miejscowości Kotuszów położonej na działce 654, - Przebudowa drogi gminnej 390006T w miejscowości Wola Żyzna położonej na działce 479Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla Części II znajdują się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik 2 do SWZ oraz w Dokumentacji dla Części II – Załącznik nr 13

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:Dla Części 1 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)Dla Części 2 - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)1. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 97 ust. 7 Pzp, tj.1.1. pieniądzu;1.2. gwarancjach bankowych;1.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;1.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-25