Budowa zespołu budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Etap I – 4 edycja

Order Newsletter: 406786 Position: (oferta nr 3844145)

Client
GMINA KOSAKOWO
State
pomorskie
Address
81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69
Phone
586604344
www
www.gminakosakowo.pl
E-Mail
zamowienia@kosakowo.pl
Created
2024-07-10

GMINA KOSAKOWO

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA KOSAKOWO ul. Żeromskiego 69 81-198 Kosakowo pomorskie tel. 586604344 REGON 000531708 www.gminakosakowo.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa zespołu budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Etap I – 4 edycja

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i usług w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zespółbudynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – Etap I” wraz zuzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Przedmiotowa inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturątowarzyszącą, w tym infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną i komunikacją na terenie przystani morskiej i terenachprzyległych w miejscowości Mechelinki. Przedmiotem zamówienia objęte są budowa toalety publicznej i hangarułodziowego, budowa placu łodziowego, punktu obsługi kamperów, chodników i ścieżek, placu zabaw oraz zieleni.Dodatkowo zostanie przebudowany fragment ul. Nadmorskiej oraz dobudowana zawrotka a teren zostanie uzbrojony winfrastrukturę techniczną wraz z usunięciem kolizji istniejącego uzbrojenia terenu, oświetleniem oraz odwodnieniemZostanie dokonana rozbiórka i przebudowa obiektów kolidujących z zamierzeniem inwestycji.2. Zamawiający uzyskał dofinansowanie na realizację przedmiotu zamówienia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych edycja ósma.3. Wykonawca podpisując umowę przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadachprzyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Rządowego Funduszu PolskiŁad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 01 lipca 2021r. w sprawie ustanowieniaRządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz uchwałami nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia28 grudnia 2021r., nr 87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022r., nr 205/2022 Rady Ministrów z 13 października2022r. zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu InwestycjiStrategicznych, dostępnymi na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/#c288644. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentami wymienionymi w powyżej w zakresie niezbędnym doprawidłowej realizacji umowy. Zamawiający zobowiązany będzie do stosowania postanowień tych dokumentów w brzmieniu ktualnym na dzień dokonywania danej czynności związanej z realizacją umowy.5. Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte dla realizacji niniejszego zamówienia sązgodne z zasadami wskazanymi we wstępnej promesie w ramach Programu, o którym mowa w ust. 4, tym samymWykonawca będzie zobowiązany do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, naczas poprzedzający wypłatę z promesy (dokumentu zawierającego zobowiązanie do przekazania beneficjentowi środkówpieniężnych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzeniaWykonawcy nastąpi najpierw z wkładu własnego gminy a następnie z pierwszej transzy programu Polski Ład, zapłata IItranszy i całości wynagrodzenia nastąpi po odbiorze końcowym inwestycji przez Zamawiającego.6. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, na podstawie wielobranżowej dokumentacji projektowej, robót budowlanychobejmujących zagospodarowanie terenu przy ul. Nadmorskiej pomiędzy kanałem zrzutowym a portem Mechelinki zwyłączeniem :1) obszaru zrewitalizowanego Skansenu rybackiego ,2) bezpośredniego otoczenia istniejącego budynku mieszkalnego na dz. nr 92,3) budowy budynku wielofunkcyjnego,4) budowy budynku sauny,5) budowy parkingu ogólnodostępnego,6) budowy siłowni zewnętrznej,Teren inwestycji stanowić będzie ogólnodostępną przestrzeń z budynkiem użyteczności publicznej (Toaleta i Hangar) wraz zinfrastrukturą towarzyszącą, w tym infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną i komunikacyjną.7. Zamówienie obejmuje w szczególności:1) budowę budynku Toalety publicznej;2) budowę budynku Hangaru łodziowego;3) budowę placu łodziowego połączonego z istniejącym slipem,4) budowę placu zabaw;5) budowę chodników i ścieżki rowerowe poza pasem ulicy Nadmorskiej;6) budowę punktu gromadzenia odpadów;7) realizację małej architektury;8) budowę ogrodów deszczowych;9) rozbiórkę istniejącego budynku świetlicy, obiektów gospodarczych i kontenerowych;10) wycinkę i nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej;11) przebudowę ul.Nadmorskiej w zakresie zmiany przebiegu odcinka drogi i dobudowy zawrotki na cele p.poż.12) przebudowę istniejących rowów melioracyjnych;13) budowę i przebudowę instalacji oświetlenia terenu;14) budowę kanalizacji teletechnicznej;15) budowę i przebudowę przyłączy elektroenergetycznych;16) budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej;17) budowę przyłączy i instalacji kanalizacji deszczowej;18) budowę przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej;19) budowę przyłączy i instalacji wodociągowej.8. Przedmiot umowy obejmuje również wykonanie świadczeń na rzecz Zamawiającego w okresie gwarancyjnym, w tymutrzymania i pielęgnacji zieleni oraz przeprowadzenia i pokrycia kosztów serwisów gwarancyjnych wykonanych idostarczonych instalacji, maszyn i urządzeń.9. W zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się uzyskanie przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz,pozwolenia na użytkowanie całego zamierzenia inwestycyjnego – tj. dla Zamówienia podstawowego obejmującego budynkihangaru, sauny i toalet publicznych wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym parkingu, placu zabaw, siłowni, itp.) orazdrogi ul. Nadmorskiej. Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie w terminie realizacji zamówienia.10. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia Kierownika Budowy, Kierowników Robót branżowych oraz zapewnienianadzoru wykonawczego podczas realizacji robót budowlanych.11. W zakresie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego dostępu do obiektu Skansenu wMechelinkach, dostępu do nieruchomości przyległych do terenu prowadzenia robót a także zapewnić dostęp komunikacyjnydla tych nieruchomości i ich użytkowników.12. Zakres zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego. Oile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innychrobót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwoleniawłasnym kosztem i staraniem.13. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia, wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania i odbioru Robót określonyjest w Opisie przedmiotu Zamówienia i załącznikach, w tym w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym, ProjektachTechnicznych i Projektach Wykonawczych), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w powiązaniu zwarunkami umowy oraz w przedmiarach robót. Przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowejWykonawcy.14. Ponadto przy realizacji zamówienia należy przestrzegać wszelkich uwarunkowań zawartych w decyzjach, opiniach,uzgodnieniach, itd, zawartych w Załącznikach do SWZ.15. Wykonawca w formie oświadczenia w ofercie potwierdzi, że zapoznał się z wymienionymi powyżej dokumentami.16. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia nazw, znaków towarowych, patentów lubpochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnegoWykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.17. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencjitechnicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż należy jerozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadkuzastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jestw niniejszym SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o którychmowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lubrównoważna”. Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązanywykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przezZamawiającego.18. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i wymagania Zamawiającego zawiera Opis Przedmiotu Zamówieniastanowiący Załącznik nr 7 do SWZ i pozostałe załączniki do niego.19. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na stosowanie przez Wykonawcę urządzeń i rozwiązań technicznych zgodnychz aktualnymi przepisami p.poż. , zwłaszcza Dz.U. 2023 poz.822 z późn. zm.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45210000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:50 000,00 ZŁ (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP nr rachunku:28 1020 1811 0000 0902 0374 5379 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania ZP.271.30.2024”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-25