Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Zagrodach

Order Newsletter: 406790 Position: (oferta nr 3844143)

Client
GMINA GARBÓW
State
lubelskie
Address
21-080 Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50
www
https://uggarbow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
E-Mail
przetargi@garbow.pl
Created
2024-07-10

GMINA GARBÓW

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA GARBÓW ul. Krakowskie Przedmieście 50 21-080 Garbów lubelskie REGON 431019767 https://uggarbow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Zagrodach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Zagrodach. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych orazwyposażenie obiektu we wszystkie urządzenia i sprzęt niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania, a także zagospodarowanie terenu wokół, w tym gospodarka zielenią, zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym (dalej PFU)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:70 000,00 zł (słownie zł: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Niemcach Oddział w Garbowie nr konta 98 8702 1024 2000 0046 2000 0020 z adnotacją „Wadium - znak sprawy ZP.2710.11.2024”4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elek

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-25