Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowa

Order Newsletter: 406796 Position: (oferta nr 3844138)

Client
Gmina Dąbrowa
State
kujawsko-pomorskie
Address
88-306 Dąbrowa, Kasztanowa 16
Phone
523153216
Fax
523153201
www
www.bip.ug-dabrowa.pl
E-Mail
zamowienia@ug-dabrowa.pl
Created
2024-07-10

Gmina Dąbrowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Dąbrowa Kasztanowa 16 88-306 Dąbrowa kujawsko-pomorskie tel. 523153216 fax. 523153201 REGON 092350820 www.bip.ug-dabrowa.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowa

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowa” 1.1.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań inwestycyjnych – każde z nich stanowi odrębny obiekt budowlany: 1) Modernizacja drogi gminnej nr 140123C (ul. Krótka) w m. Szczepanowo,2) Modernizacja drogi dojazdowej do ul. Szerokiej w m. Szczepanowo,3) Modernizacja drogi gminnej nr 140112C w m. Szczepankowo,4) Modernizacja drogi gminnej nr 140142C w m. Słaboszewo,5) Modernizacja drogi gminnej nr 140116C na odcinku Sędowo – Dąbrowa,6) Modernizacja drogi gminnej nr 140150C w m. Sędówko,7) Modernizacja drogi gminnej nr 140106C w m. Broniewiczki,8) Modernizacja drogi dojazdowej w m. Parlin,9) Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Mokre,10) Modernizacja drogi w Mierucinie (łącznik pomiędzy DP nr 2406C z DG nr 140146C),11) Modernizacja drogi gminnej nr 140145C w m. Krzekotowo,12) Remont drogi gminnej nr 140109C Sucharzewo Wieś,13) Remont drogi gminnej nr 140141C Błonie – Krzekotowo,14) Remont drogi gminnej nr 130113 Dąbrowa – Bielawy,15) Remont drogi gminnej nr 140146C Mierucin – Obwodnica,16) Remont drogi gminnej w m. Mokre – łącznik,17) Remont drogi gminnej nr 140123C Krzekotowo – Mierucinek,18) Remont drogi gminnej nr 140121C Mokre -Błonie,19) Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 64/1 o. Dąbrowa, gm. Dąbrowa,20) Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 150, o. Parlin, gm. Dąbrowa,21) Remont drogi gminnej nr 140126C ul. Ogrodowa w m. Szczepanowo.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SWZ – odrębnie dla każdego z wymienionych zadań w ust. 1.1.2 pkt. 1-21.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233220-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium.1. Ustala się wadium w wysokości: 106 352,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100).2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 51 8170 1021 0060 0343 2000 0020Z dopiskiem: Wadium na zadanie: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowa2) w gwarancjach bankowych,3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-08-19