Remont wodociągu wraz z przepięciem przyłączy w Domu Pomocy Społecznej w Czernej na odcinku od stacji uzdatniania do Budynku Głównego.

Order Newsletter: 406803 Position: (oferta nr 3844134)

Client
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNEJ
State
małopolskie
Address
32-065 Krzeszowice, Czerna
Phone
12 28202 19
Fax
12 282 02 19 wew 20
www
www.dpsczerna.pl
E-Mail
kontakt@dpsczerna.pl
Created
2024-07-10

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNEJ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERNEJ Czerna 32-065 Krzeszowice małopolskie tel. 12 28202 19 fax. 12 282 02 19 wew 20 REGON 001063913 www.dpsczerna.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont wodociągu wraz z przepięciem przyłączy w Domu Pomocy Społecznej w Czernej na odcinku od stacji uzdatniania do Budynku Głównego.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Remont wodociągu wraz z przepięciem przyłączy w Domu Pomocy Społecznej w Czernej na odcinku od stacji uzdatniania do Budynku Głównego. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce ewidencyjnej nr 2001 na terenie DPS Czerna , częściowo w pasie osuwiska nieaktywnego (teren osuwiska jest kontrolowany geodezyjnie umieszczone są repery i dokonywane konieczne pomiary, częściowo w pasie dróg wewnętrznych i placu. parkingowego. Ulice oraz plac mają powierzchnie wykonane z kostki wyłożonej na płytach betonowych. Zadanie polega na wykonaniu:• remontu sieci wodociągowej - wymiana rur PE DN 90 x 8,2mm, SDR11PN16 (trójwymiarowe), - 85 m• przyłącza wodociągowego z rur PE 40 x 3,7mm - 25m• montażu studzienki wodomierzowej typu PP – 1000 - 1 szt• włączeniu do istniejącej sieci wodociągowej – 1szt DN 90• węzeł zasuw typu ,, E ‘’ – 2 szt

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231112-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information