Modernizacja i przebudowa dróg dojazdowych dzieci do szkół na terenie sołectw Dziemiany, Piechowice, Jastrzębie

Order Newsletter: 406807 Position: (oferta nr 3844131)

Client
GMINA DZIEMIANY
State
pomorskie
Address
83-425 Dziemiany, ul. 8 Marca 3
E-Mail
ug@dziemiany.pl
Created
2024-07-10

GMINA DZIEMIANY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA DZIEMIANY ul. 8 Marca 3 83-425 Dziemiany pomorskie REGON 191675132

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja i przebudowa dróg dojazdowych dzieci do szkół na terenie sołectw Dziemiany, Piechowice, Jastrzębie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Część 1 - Przebudowa odcinków dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na trasie Dziemiany-Jastrzębie-SzablewoCzęść 2 - Przebudowa odcinków dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej do miejscowości Parowa i Dębina

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium:• dla Części I - w kwocie 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych).• dla Części II - w kwocie 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu; przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr rachunku:Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. o/ Lipusz; 29 8340 0001 0200 0185 2000 0008z dopiskiem „Wadium ZP.271.5.2024Modernizacja i przebudowa dróg dojazdowych dzieci do szkół na terenie sołectw Dziemiany, Piechowice, Jastrzębie”Część…Część 1 - Przebudowa odcinków dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na trasie Dziemiany-Jastrzębie-SzablewoCzęść 2 - Przebudowa odcinków dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej do miejscowości

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-08-08