Modernizacja – przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg oraz budową wiaty garażowej.

Order Newsletter: 406809 Position: (oferta nr 3844129)

Client
Gmina Grodzisk
State
podlaskie
Address
17-315 Grodzisk, 1 Maja 6
www
www.gminagrodzisk.pl
E-Mail
d.koprowska@gminagrodzisk.pl
Created
2024-07-10

Gmina Grodzisk

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Grodzisk 1 Maja 6 17-315 Grodzisk podlaskie REGON 050659295 www.gminagrodzisk.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja – przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg gminnych wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg oraz budową wiaty garażowej.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg gminnych wraz z zakupem i dostawą sprzętu do utrzymania dróg oraz budową wiaty garażowej. Rozliczenie ryczałtowe. 2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający udziela zamówienia w Częściach, a każda z nich stanowi odrębne postępowanie przetargowe.3. Zamówienie obejmuje poniżej wymienione zadania:Zadanie 1 – Dostawa sprzętu do utrzymania drógZadanie 2 – Budowa wiaty garażowej – w formule zaprojektuj i wybudujZadanie 3 – Przebudowa, rozbudowa i remont dróg gminnych – w formule zaprojektuj i wybuduj4. Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w PFU – Załącznik nr 5 do SWZ.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 80000,00 zł2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nr rachunku: 02 8063 0001 0020 0200 0101 00

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-25