Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mącznikach wraz z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej"

Order Newsletter: 406810 Position: (oferta nr 3844128)

Client
Gmina Kraszewice
State
wielkopolskie
Address
63-522 Kraszewice, Wieluńska 53
E-Mail
urzad@kraszewice.pl
Created
2024-07-10

Gmina Kraszewice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kraszewice Wieluńska 53 63-522 Kraszewice wielkopolskie REGON 250855446

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mącznikach wraz z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej"

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Mącznikach wraz z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej”.W ramach przedmiotowego postępowania w zakres inwestycji wchodzą:1) Zadanie 1 : zaprojektowaniu, wybudowaniu i zmodernizowanie Oczyszczalni Ścieków w Mącznikach2) Zadanie 2: zaprojektowaniu, wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnica Grabowska

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71400000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych);2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:Gmina Kraszewice, nr rachunku: 97 9256 0004 0050 0207 2000 0110Tytułem: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacja”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.1. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełni

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-30