Rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej z poszanowaniem przyrody

Order Newsletter: 406812 Position: (oferta nr 3844126)

Client
Gmina Jastków
State
lubelskie
Address
21-002 Jastków, Chmielowa 3
Phone
+48 81 50 20 425
E-Mail
przetargi@jastkow.pl
Created
2024-07-10

Gmina Jastków

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Jastków Chmielowa 3 21-002 Jastków lubelskie tel. +48 81 50 20 425 REGON 431019744

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej z poszanowaniem przyrody

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozwojem bazy rekreacyjno-turystycznej z poszanowaniem przyrody na terenie Gminy Jastków:Zadanie nr 1 Budowa drogi gminnej Nr 105996 L wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową oraz ciągiem pieszo-rowerowym na działce nr 35 i 70/5 w m. Snopków Inwestycja będzie realizowana na działkach ewidencyjnych:709, 332/2, 287, 708, 35, 70/5obręb geodezyjny 0024 – Snopkówjedn. ewid. 060907_2 Jastków Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje:• Budowa drogi gminnej nr 105996 od km 0+0,00 do km 0+232,80- szerokość pobocza – 2,5 m- szerokość pobocza – 0,75 m- szerokość chodnika – 2,3 m,- spadki poprzeczne – 2%- powierzchnia drogi - 1 164 m2- powierzchnia chodnika – 465,6 m2W ciągu drogi będzie wyznaczona ścieżka rowerowa o szerokości 2x1 m• Budowa ciągu pieszo-rowerowy od km 0+0,00 do km 0+327,00- szerokość dwukierunkowej drogi dla rowerów – 2,0 m- szerokość chodnika – 1,8 m,- spadki poprzeczne – 2%- powierzchnia ścieżki rowerowej - 654 m2- powierzchnia chodnika – 490,5 m2Ponadto z uwagi na znaczne spadki terenu w ciągu chodnika wykonane zostaną stopnie o wysokości 17,5 cm. Stopnie te rozpoczną się od km 0+27,6 a zakończa w km 0+171,6.Zadanie nr 2 Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego Jastków Inwestycja będzie realizowana na działkach ewidencyjnych: 23, 24/6, 24/9, 24/10, 24/12, 24/13, 24/14, 24/15, 24/16, 24/17, 24/20, 24/21, 24/22, 25/3, 20, 555obręb geodezyjny 0014 – Panieńszczyzna jedn. ewid. 060907_2 Jastków Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje:1. Budowa multimedialnego centrum przyrodniczo-edukacyjnego wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną instalacją elektryczną (wlz)2. Budowa placu zabaw z parkiem linowym3. Budowa boiska do piłki plażowej4. Budowa pumptracku rowerowego5. Realizacja wiaty rowerowej zadaszonej do 35 m26. Niwelacja terenu w tym zmiana przebiegu skarpy w zachodnim narożniku terenu opracowania7. Wykonanie umocnienia skarpy8. Utwardzenia części terenu i pozostałych elementów zagospodarowania terenu w tym: ścieżka piesza wzdłuż zbiornika, 9. Budowa wieży obserwacyjnej10. Budowa slipu do wodowania łodzi wraz z dojazdem11. Budowa drogi wewnętrznej i stanowisk postojowych 12. Przebudowa linii kablowej SN-15kV wraz z rurociągiem RHDPE-40 Zadanie nr 3Budowa drogi wewnętrznej i stanowisk postojowych Inwestycja będzie realizowana na działkach ewidencyjnych: 24/7, 24/9, 25/1, 25/3obręb geodezyjny 0014 – Panieńszczyzna jedn. ewid. 060907_2 Jastków Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje:- budowę 59 stanowisk postojowych,- budowę drogi wewnętrznej od km 0+038,50 do 0+688,42,- budowę zjazdu zwykłego nr 2,- przebudowę zjazdu zwykłego nr 3,- budowę chodników w obrębie zjazdów nr 2 i 3.Szczegółowy zakres robót zawarty został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia wskazanego w ofercie przez wykonawcę przy wycenie należy opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWIOR. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł(słownie: sto tysięcy)2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta: 14 1240 5497 1111 0010 6615 3260 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IN.271.14.2024.CT”4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawcaprzekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postacielektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.6. Wadium wnosi się pr

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2024-07-26