Sprawienie pogrzebów osób zmarłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Order Newsletter: 1 Position: 255147 (oferta nr 375139)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-12-09

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sprawienie pogrzebów osób zmarłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamawiający zleca Wykonawcy sprawienie w okresie od dnia 02 grudnia 2014 roku do dnia 31 stycznia 2015 roku 13 pogrzebów osób zmarłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art. 36 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późniejszymi zmianami). 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zleceń na zrealizowanie pochówków. Szczegółowy zakres rzeczowy usługi, którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać, obejmuje: 1. Zorganizowanie usługi sprawienia pogrzebu, w tym: 1) zabranie zwłok z miejsca zgonu w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia pochówku, przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo), z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 pkt 2, 2) zabranie zwłok z miejsca ich przechowywania w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia pochówku, przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo), 3) ubranie zwłok w przypadku dostarczenia ubrania przez Zamawiającego, 4) zapewnienie worka foliowego w przypadkach zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi, 5) zgłoszenie i zarejestrowanie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, w przypadku, gdy zgon nie został zgłoszony przez inne uprawione osoby, 6) załatwienie formalności związanych z organizacją pogrzebu z zarządcą cmentarza, w szczególności ustalenie daty, godziny i miejsca pochówku oraz przekazanie klepsydr do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na cmentarzu, 7) zawiadomienie Zamawiającego o terminie pochówku co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem pochówku, 8) dostarczenie trumny z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym, 9) transport trumny z ciałem zmarłego z miejsca przechowywania na miejsce pochowku, 10) transport trumny z ciałem zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą 4 żałobników, 11) dostarczenie krzyża drewnianego, zabezpieczonego powłoką lakierniczą przed działaniem czynników atmosferycznych, tabliczki z napisem zawierającym dane zmarłego: w przypadku osoby znanej: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu lub znalezienia zwłok, w przypadku osoby nieznanej: NN, datę zgonu lub znalezienia zwłok, 2 szt. klepsydr, 12) w przypadku dochowań do istniejących grobów, rozbiórka istniejącego nagrobka oraz prowizorycznego złożenia; w przypadku grobowca, otwarcie oraz zamknięcie grobowca, 13) uwzględniania uwag i wniosków przedstawiciela Zamawiającego uczestniczącego w pogrzebie dotyczących sposobu wykonania usługi. 14) prowadzenia ewidencji grobów zwłok osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków w okresie obowiązywania umowy, 15) dokonywania opłat w imieniu Zamawiającego za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych oraz opłat za usługi grabarskie, z wyjątkiem opłat cmentarnych na rzecz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, które Zamawiający będzie dokonywał osobiście

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 983710007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information