„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Gózd i Stare Żdżary”

Order Newsletter: 412535 Position: (oferta nr 3742572)

Client
Gmina Stara Błotnica
State
mazowieckie
Address
26-806 Stara Błotnica, Stara Błotnica 46
Phone
48385 77 90
E-Mail
gmina@starablotnica.pl
Created
2023-09-25

Gmina Stara Błotnica

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stara Błotnica Stara Błotnica 46 26-806 Stara Błotnica mazowieckie tel. 48385 77 90 REGON 670224019

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Gózd i Stare Żdżary”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Gózd i Stare Żdżary.Zadanie pierwsze: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Gózd , gmina Stara Błotnica na działkach o nr ew. 244/2, 95/1, 66/1, 95/8, 66/2, 96/1, 101/1, 102/1, 244/3, 88/7, 87/3 obręb Gózd Stary. Zadanie drugie: Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Stare Żdżary” na działkach o nr ew. 154/1, 394, 396, 395/1, 148/2 obręb Żdżary gmina Stara Błotnica.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumenty: przedmiary robót, dokumentacja projektowa, wzór umowy, które stanowią załączniki do Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ). W ramach zamówienia należy wykonać:- roboty tymczasowe i prace towarzyszące w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);- robót nie wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią;UWAGA:Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej jest jedynie dokumentem pomocniczym w wycenie wartości robót. Wykonawca jest zobowiązany do wliczenia w cenę ofertową wszelkich kosztów potrzebnych do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231400-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information