Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Środa Wielkopolska

Order Newsletter: 412449 Position: (oferta nr 3742564)

Client
ŚRODA XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
State
wielkopolskie
Address
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5
E-Mail
przetargi@sroda21.eu
Created
2023-09-25

ŚRODA XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: ŚRODA XXI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska wielkopolskie REGON 301715677

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Środa Wielkopolska

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,60 kWp składającej się z 49 sztuk paneli o mocy 400 Wp każdy z osprzętem wraz z wymianą oświetlenia (demontaż starych opraw oświetleniowych – 160 sztuk, dostawa i montaż nowych źródeł światła energooszczędnego LED – 160 sztuk, o mocy 46W) w budynku przy ul. Kościuszki 12, 63-000 Środa Wielkopolska (budynek Przedszkola „Osiedlowe Skrzaty”)Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,60 kWp składającej się z 24 sztuk paneli o mocy 400 Wp każdy z osprzętem wraz z wymianą oświetlenia (demontaż starych opraw oświetleniowych – 26 sztuk, dostawa i montaż nowych źródeł światła energooszczędnego LED – 26 sztuk, o mocy 46W) w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 4, 63-000 Środa Wielkopolska

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09331200-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium:1) CZEŚĆ I: w kwocie 1.200,00 zł;2) CZĘŚĆ II: w kwocie 500,00 zł.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 ze zm.).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawia

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-02