Remont ulic Wyzwolenia, Katowickiej i Wierzbowej w Rawie Mazowieckiej

Order Newsletter: 412465 Position: (oferta nr 3742558)

Client
Miasto Rawa Mazowiecka
State
łódzkie
Address
96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego
www
https://www.rawamazowiecka.pl/
E-Mail
um@rawamazowiecka.pl
Created
2023-09-25

Miasto Rawa Mazowiecka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Rawa Mazowiecka Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 96-200 Rawa Mazowiecka łódzkie REGON 750148638 https://www.rawamazowiecka.pl/

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont ulic Wyzwolenia, Katowickiej i Wierzbowej w Rawie Mazowieckiej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest:a) Remont dróg gminnych - ul. Wierzbowa oraz ul. Katowickiej w m. Rawa Mazowiecka w zakresie wykonania podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznychZakres projektu obejmuje:- Dokładne oczyszczeni nawierzchni za pomocą sprzętu mechanicznego.- Oznakowanie terenu robót- Rozłożenie I warstwy emulsji i kruszywa wraz z wałowaniem- Rozłożenie II warstwy emulsji i kruszywa wraz z wałowaniem- Zabezpieczenie terenu robót przed niekontrolowanym ruchem pojazdów po nowej nawierzchni- Usunięcie niezwiązanego kruszywa- Odtworzenie poziomego oznakowania drógb) Remont ulicy Wyzwolenia w m. Rawa Mazowiecka na odcinku od km 0+000 (krawędź jezdni ulicy Słowackiego) do km 0+369 (obręb skrzyżowania z ul. Tomaszowską).Remontowi podlegają już istniejące elementy pasa drogowego jak:- jezdnia asfaltowa (nowe warstwy asfaltowe),- pobocza,- rowy odwadniające.UWAGA NR 1: Wykonawca zapewni dojazd do posesji na każdym etapie prowadzenia prac budowlanych.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji budowlanej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information