Cz. I „Remont – modernizacja drogi gminnej Zagurów w m. Długołęka Świerkla. W ramach zadania inwestycyjnego. „Droga gminna Zagórze w m. Długołęka – Świerkla – modernizacja” Cz. II „Nadzór Inwe....”

Order Newsletter: 412471 Position: (oferta nr 3742553)

Client
GMINA PODEGRODZIE
State
małopolskie
Address
33-386 Podegrodzie, 248
www
http://www.podegrodzie.pl/
E-Mail
k.natanek@podegrodzie.pl
Created
2023-09-25

GMINA PODEGRODZIE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA PODEGRODZIE 248 33-386 Podegrodzie małopolskie REGON 491892593 http://www.podegrodzie.pl/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Cz. I „Remont – modernizacja drogi gminnej Zagurów w m. Długołęka Świerkla. W ramach zadania inwestycyjnego. „Droga gminna Zagórze w m. Długołęka – Świerkla – modernizacja” Cz. II „Nadzór Inwe....”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Cz. I „Remont – modernizacja drogi gminnej Zagurów w m. Długołęka Świerkla. W ramach zadania inwestycyjnego. „Droga gminna Zagórze w m. Długołęka – Świerkla – modernizacja”1) Zamówienie obejmuje: mechaniczne cięcie piłą nawierzchni, wykonanie podbudowy górnej z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6, 7 do SWZ.Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SWZCz. II „Nadzór Inwestorski (branża drogowa) dla zadania – Remont – modernizacja drogi gminnej Zagurów w m. Długołęka Świerkla. W ramach zadania inwestycyjnego. „Droga gminna Zagórze w m. Długołęka – Świerkla – modernizacja”Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Podegrodzie w zakresie w jakim mowa w dokumentacji zamówienia oraz w art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. z zm.) dla zadania:• Remont – modernizacja drogi gminnej Zagurów w m. Długołęka Świerkla. W ramach zadania inwestycyjnego. „Droga gminna Zagórze w m. Długołęka – Świerkla – modernizacja.• Lokalizacja inwestycji – Długołęka Świerkla.• Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna pełnić osoba posiadająca uprawnienia w specjalności drogowej.Obowiązkiem Inspektora nadzoru będzie wykonywanie wszystkich obowiązków określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), a w szczególności:1) Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji, kontroli i doradztwa technicznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane;2) Wydawanie wykonawcom inwestycji lub kierownikom budowy lub robót poleceń potwierdzonych niezwłocznie wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrycia elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych prac;3) Zapoznanie się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, STWiORB, przedmiarami robót, dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem) oraz pisemne zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanych poprawek dokumentacji projektowej;4) Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy;5) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;6) Sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawców na budowie;7) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, pisemna akceptacja materiałów i urządzeń przewidzianych do wbudowania, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie posiadających wymaganych certyfikatów, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z dokumentacją projektową;8) Monitorowanie, sprawdzanie zgodności i autentyczności przedstawionych certyfikatów materiałów i urządzeń, prawidłowości ubezpieczeń, gwarancji, praw własności, za które Wykonawcy są odpowiedzialni zgodnie z warunkami umów;9) Sprawdzanie i pisemne odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie i nadzór podczas prób i odbiorów technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania;10) Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę;11) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP,12) Żądanie od Projektanta dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej na etapie realizacji inwestycji;13) Żądanie od Wykonawcy zadania i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymanie dalszych prac wykonywanych niezgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną;14) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz z propozycją odpowiedzi) dostarczonych przez wykonawcę zadania;15) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia stwierdzonych wad, a także kontrolowanie rozliczenia budowy;16) Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach dotyczących budowy, na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy;17) Stała kontrola terenu budowy podczas wykonywania robót budowlanych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego lub mailowego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego lub niezwłocznie w nagłych przypadkach lub zagrażających bezpieczeństwu na budowie. W celu weryfikacji obecności na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania innych form sprawdzenia. Konieczność pracy Inspektora Nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy lub / i w godzinach popołudniowych, wieczornych nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;18) Uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, a także odbiorach specjalistycznych, dostawców mediów;19) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego i w przeglądach gwarancyjnych sporządzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu;20) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umów, ze szczególnych uwzględnieniem uwag i wniosków kierowanych do Zamawiającego mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń, katastrof budowlanych itp.;21) Egzekwowanie opracowania przez Wykonawców zadań instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz pisemna ich akceptacja;22) Uczestniczenie w przekazaniu budowy do użytkowania, skompletowanie dokumentów oraz współpraca z Wykonawcą robót i Zamawiającym przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu;23) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych;24) Informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót o konieczności zmiany kierownika budowy lub robót, a także wystąpienie z żądaniem takiej zmiany w imieniu Zamawiającego do Wykonawców robót;25) Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót, wypełnianie i podpisywanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu robót;26) Opiniowanie projektów aneksów do umowy w Wykonawcą robót na ewentualne roboty dodatkowe, przygotowywanie protokołów konieczności i negocjacji, weryfikacja kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe.27) Wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji robót (na polecenie Zamawiającego).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-11