Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w km od 0+781 do 1+458 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowy (...)

Order Newsletter: 412481 Position: (oferta nr 3742546)

Client
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU
State
śląskie
Address
43-155 Bieruń, ul. Warszawska 168
Phone
(32) 216-21-73
Fax
(32) 216-21-73
www
http://www.pzd-powiatbl.bip.net.pl
E-Mail
zamowienia@pzdbierun.pl
Created
2023-09-25

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU

Section I - The contracting

I.1) Name and address: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIERUNIU ul. Warszawska 168 43-155 Bieruń śląskie tel. (32) 216-21-73 fax. (32) 216-21-73 REGON 277653948 http://www.pzd-powiatbl.bip.net.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w km od 0+781 do 1+458 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i przebudowy (...)

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w km od 0+781 do 1+458 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów i przebudowy skrzyżowania z drogą gminną ul. Wyzwolenia oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji (w tym decyzji na wycinkę drzew – w przypadku konieczności), uzgodnień i pozwoleń oraz rozstrzygnięcia właściwego organu architektonicznego (pozwolenia na budowę lub w razie takiej możliwości zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę albo decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID) celem realizacji inwestycji. Przedmiotowa dokumentacja projektowa winna zawierać rozwiązania projektowo-wykonawcze w zakresie:- przebudowy pobocza, chodnika na potrzeby wykonania drogi dla pieszych i rowerów, przebudowy skrzyżowania z drogą gminną, wraz z odwodnieniem,- przebudowy zjazdów,- przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu (w przypadku konieczności).Dokumentacja projektowa będzie służyła do opisu robót budowlanych zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy p.z.p.Projekt budowlany i wykonawczy musi być wykonany wraz z wszelkimi innymi opracowaniami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane i ich realizację. Dokumentacja projektowa (budowlana i wykonawcza) powinna zawierać:- projekt przebudowy pobocza, chodnika na potrzeby wykonania drogi dla pieszych i rowerów, zjazdów, skrzyżowania z drogą gminną, wraz z odwodnieniem, - operat wodno-prawny (w przypadku konieczności jego wykonania),- projekt przebudowy sieci kolidującego uzbrojenia terenu (w przypadku konieczności jego wykonania),- inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do wycinki (w przypadku konieczności jej wykonania),- zatwierdzony projekt organizacji ruchu – docelowy, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Prawem budowlanym, art. 20 ust. 1, pkt 1b, - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodną z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),- kosztorysy ofertowe (ślepe) dla poszczególnych branżowych projektów wykonawczych, sporządzone metodą szczegółową, zawierające również: a) szczegółowe przedmiary robót z obliczeniami ich ilości i niezbędnymi komentarzami umożliwiającymi określenie, czego przedmiar dotyczy, poszczególne elementy przedmiarów muszą być w sposób jednoznaczny identyfikowalne na rysunkach projektu,b) wykazy materiałów ze szczegółowym określeniem ich parametrów technicznych,c) ślepe zbiorcze zestawienie kosztów (tabela elementów rozliczeniowych),- kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.Ponadto w ramach dokumentacji należy sporządzić: - dokumentację geodezyjną w niezbędnym zakresie, - aktualizację podkładów geodezyjnych,- odwierty geologiczne.Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie przez wykonawcę na rzecz Zamawiającego:- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku konieczności),- decyzję na wycinkę drzew (w przypadku konieczności),- oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane oraz uzyskania zgód właścicieli (w przypadku konieczności),- wypisu z rejestru gruntów,- aktualnych map do celów projektowych, - warunków do projektowania od dysponentów kolidujących sieci decyzji o zatwierdzeniu projektów i udzieleniu pozwoleń na budowę (wniosek podpisze Zamawiający) – uzgodnienia z administratorami urządzeń kolidujących,- planszę zbiorczą,- pozwolenia na budowę lub w razie takiej możliwości potwierdzenia zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę albo decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID.Miejsce wykonania usługi – lokalizacja dla drogi objętej przedmiotem zamówienia: droga powiatowa 5916S, ul. Satelicka w Imielinie w km od 0+781 do 1+458, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information