Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w miejscowości Wijewo

Order Newsletter: 412486 Position: (oferta nr 3742541)

Client
GMINA WIJEWO
State
wielkopolskie
Address
64-150 Wijewo, PARKOWA 1
Phone
65 549 40 85
Fax
655494755
E-Mail
wijewo@wijewo.pl
Created
2023-09-25

GMINA WIJEWO

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA WIJEWO PARKOWA 1 64-150 Wijewo wielkopolskie tel. 65 549 40 85 fax. 655494755 REGON 411050706

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w miejscowości Wijewo

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kotłów opalanych biomasą (pelletem drzewnym) wraz z instalacją idemontażem istniejącego źródła ciepła.2. Przedmiotem zamówienia jest:-przeprowadzenie remontu kotłowni (wyczyszczenie pomieszczenia z pyłu oraz pomalowanie ścian na jasny koloruzgodniony z Zamawiającym),-demontaż kotła na węgiel wraz z czopuchem- montaż kaskady kotłów (3 szt. na pellet o łącznej mocy znamionowej min 168 KW+5% i sprawności min 95,1%. Kotływyposażone w systemy automatycznego mechanicznego czyszczenia wymiennika oraz odpopielania do zewnętrznychpopielników. Podawany pellet do kotła w sposób pneumatyczny,- wpięcie do istniejącego układu hydraulicznego,- montaż nowego izolowanego czopucha z podłączeniem do komina o średnicy wewnętrznej min. 300 mm,- montaż min. 2 silosów do załadunku ręcznego o pojemności łącznej min. 650 kg,- uruchomienie instalacji i przeszkolenie obsługi,- wyposażenie kotła w regulator pogodowy z wyświetlaczem,- dostosowanie wsadu komina do odprowadzania spalin,- montaż armatury kotłowej – naczynia, filtry, zawory, pompa obiegowa itp.,- izolowanie wszystkich elementów tego wymagających,- montaż zaworów bezpieczeństwa – w wymaganej ilości,- zakup wszystkich materiałów montażowych ( m.in. rury, kształtki itp.) potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia,- zamontowanie niezbędnych materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni.- Klasa energetyczna A++- Multisegmentowy ruszt talerzowy- Automatyczny system czyszczenia wymiennika- Automatyczny proces podawania paliwa (pneumatyczny)- Automatyczny proces spalania.- Szeroki zakres temperatur: od 28 do 85 °C.- Kocioł 5 klasy.3. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):44621200-1 Kotły grzewcze44621210-4 Wodne kotły grzewcze45331110-0 Instalowanie kotłówZakres zamówienia oraz szczegółowe właściwości i wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są w SWZ izałącznikach do SWZ, w tym w: Opis Przedmiotu Zamówienia oraz zasadami wiedzy technicznej.UWAGA: Jeżeli Opis Przedmiotu Zamówienia wskazywałby w odniesieniu do materiałów lub urządzeń lub rozwiązań znakitowarowe, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszczazaoferowanie materiałów /urządzeń/ rozwiązań równoważnych (zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP). Materiały luburządzenia pochodzące od konkretnego producenta określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakimmuszą odpowiadać materiały lub urządzenia proponowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawianeprzez Zamawiającego i stanowią jedynie wzorzec, przykład jakościowy przedmiotu zamówienia, a to oznacza, żeZamawiający dopuszcza produkty o parametrach jakościowych i cechach użytkowych (lub równoważnych), tj. nie gorszych niż parametry wskazanego produktu, materiału, urządzenia, elementy i uzna każdyprodukt o wskazanych lub lepszych parametrach.Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęti inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegowydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołanenormy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inneodpowiednie normy zapewniające równoważny lub wyższy poziom wykonania. Jeżeli w dokumentacji przetargowej iprojektowej przywołane są znaki towarowe, nazwy producentów, patenty, pochodzenie użytych materiałów lub wyposażeniadopuszcza się zastosowanie towarów równoważnych o parametrach nie gorszych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44621200-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information