Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II - wymiana kotłów na paliwa stałe.

Order Newsletter: 412488 Position: (oferta nr 3742540)

Client
Gmina Niepołomice
State
małopolskie
Address
32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13
Phone
122509413
E-Mail
anna.topor@niepolomice.eu
Created
2023-09-25

Gmina Niepołomice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Niepołomice Plac Zwycięstwa 13 32-005 Niepołomice małopolskie tel. 122509413 REGON 351555370

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II - wymiana kotłów na paliwa stałe.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych budynków jednorodzinnych w ramach programu STOP SMOG dla Gminy Niepołomice - Etap II - Wymiana kotłów na paliwa stałe w ośmiu budynkach na terenie Gminy Niepołomice, zlokalizowanych pod adresami:32-005 Zagórze 174, gm. Niepołomice32-005 Niepołomice, ul. Wiślana 1332-005 Zagórze 176, gm. Niepołomice32-007 Zabierzów Bocheński 210, gm. Niepołomice32-005 Niepołomice, ul. Torowa 932-007 Zabierzów Bocheński 404, gm. Niepołomice32-005 Niepołomice, ul. Zawiła 332-005 Suchoraba 50, gm. NiepołomiceZamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w:- opisie przedmiotu zamówienia /OPZ/ - załącznik nr 1do SWZ;- audytach energetyczne budynków.Miejsce wykonywania zamówienia: Obszar Gminy NiepołomiceWymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy Wymagania, o których mowa w art. 95 Pzp.1.Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie stosunku pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót objętych przedmiotem zamówienia, w zakresie robót ogólnobudowlanych;2.Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych.3.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, na jego wniosek w terminie określonym we wniosku, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej dokumentów w szczególności pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.4.Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SWZ. 5.Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie umowy będącym załącznikiem do SWZ.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45330000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information