Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku

Order Newsletter: 412502 Position: (oferta nr 3742531)

Client
GMINA BARLINEK
State
zachodniopomorskie
Address
74-320 Barlinek, ul. Niepodległości 20
Phone
957465577
www
http://www.barlinek.pl/
E-Mail
inwestycje3@barlinek.pl
Created
2023-09-25

GMINA BARLINEK

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA BARLINEK ul. Niepodległości 20 74-320 Barlinek zachodniopomorskie tel. 957465577 REGON 210967047 http://www.barlinek.pl/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku na działkach u numerach ewidencyjnych 148/14, 151/4, 152, 141/4, 143 obręb Barlinek 2. Teren inwestycji znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miejskiego w Barlinku. Znajduje się na nim zieleń nieurządzona a także jednokondygnacyjne budynki gospodarce. Istniejący teren obecnie jest częściowo utwardzony – z nawierzchni z kostki betonowej, płytek betonowych, bruku kamiennego. W ramach zadania planuje się rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, ogrodzeń, murków, linii oświetlenia zewnętrznego oraz budynków gospodarczych i garaży zgodnie z PZT. W ramach zadania przewidziano następujące elementy:1) jezdnie manewrowe o szerokościach 5,0 m z kostki betonowej typu starobruk o grubości 8 cm, 2) ciągi piesze (chodniki) o szerokościach min. 2,0 m z kostki betonowej typu starobruk o grubości 6 cm lub 8 cm,3) budowę nowego zjazdu publicznego z ul. Różanej i przebudowę istniejącego zjazdu z ul. Niepodległości o parametrach: szerokość 5,0 m, łuki R=5,0 m,4) nawierzchnie (jezdnie i chodniki) ograniczono betonowymi: krawężnikami wysokimi 15x30 cm lub najazdowymi 15x22 cm, m opornikami 12x25 cm i obrzeżami 8x30 cm,5) miejsca postojowe: a) 51 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 3 miejsca dla niepełnoprawnych, b) zastosowano wymiary miejsc postojowych dla sam. osobowych 2,5 m x 5,00 m i dla niepełnosprawnych 3,6 m x 5,00 m,c) zastosowano nawierzchnię przepuszczalnej z kostki betonowej typu ekokwadrat,d) na stanowiskach postojowych dla niepełnosprawnych zastosowano nawierzchnię z kostki betonowej pełnej koloru niebieskiego (zgodnie z wymaganiami Prawa o ruchu drogowym),e) poszczególne miejsca postojowe wydzielono za pomocą linii z kostki betonowej koloru białego,f) miejsca postojowe zlokalizowano w minimalnej odległości 10 m od budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego;6) reprezentacyjny plac przy budynku Urzędu Miejskiego z elementami małej architektury (m. in. wiaty śmietnikowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice) oraz zielenią ozdobną, 7) przebudowę istniejących schodów do budynku Urzędu Miejskiego wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie nowych schodów i pochylni z elementów kamiennych i metalowymi poręczami,8) usunięcie kolidujących z przedsięwzięciem drzew i krzewów zgodnie z decyzją 807/2023 z dn. 09.06.2023 r. ZN.51.46.60.2023.ML oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z zagospodarowaniem terenu, 9) roboty w branży sanitarnej - budowa kanalizacji deszczowej,10) roboty w branży elektrycznej - nowa linia oświetlenia ulicznego, system monitoringu, miejsce poboru energii, podłączenie pompy elektrycznej11) rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i garaży kolidujących z zaprojektowanymi elementami zagospodarowania terenu.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, to jest m.in.: 1) usunięcie drzew i krzewów, 2) roboty rozbiórkowe,3) wykonanie podbudowy,4) wykonanie nawierzchni dróg, ulic, placów, chodników,5) elementy ulic (krawężniki, oporniki betonowe),6) oznakowanie poziome i pionowe, 7) roboty związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni,Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią załączniki do SWZ:1) Projekt budowlany pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Różanej w Barlinku” – pozwolenie na budowę 196/2023 z dn. 16.08.2023 r. nr WB.6740.1.218.2023.KK załącznik nr 10 do SWZ;2) Projekt techniczny – załącznik nr 11 do SWZ;3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża drogowa – załącznik nr 12 do SWZ;4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża sanitarna – załącznik nr 13 do SWZ;5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża elektroenergetyczna – załącznik nr 14 do SWZ;6) Projekt wykonawczy – branża drogowa – załącznik nr 15 do SWZ;7) Projekt wykonawczy – branża sanitarna – załącznik nr 16 do SWZ;8) Projekt wykonawczy – branża elektroenergetyczna – załącznik nr 17 do SWZ;9) Projekt wykonawczy – branża konstrukcyjno-budowlana rozbiórki – załącznik nr 18 do SWZ;10) Projekt Stałej Organizacji Ruchu - załącznik nr 19 do SWZ;W stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego w pkt 3.3 SWZ Zamawiający dokonuje następujących uszczegółowień:1) w zakres zadania wchodzi wycinka 11 szt. drzew. Zamawiający żąda od Wykonawcy wywiezienia nagromadzonego drzewa poza teren budowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby otrzymane kłody pociąć na odcinki o długości 2,5 metra i złożyć we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w regularne stosy. Gałęzie, karcze oraz pozostałe odpady Wykonawca ma zutylizować we własnym zakresie. Usunięcia drzew należy dokonać najpóźniej do dnia 29 lutego 2024 r. 2) w zakres zadania wchodzą cięcia pielęgnacyjne 3 drzew rosnących na terenie inwestycji (poz. nr 14 przedmiaru robót branży drogowej). W ramach tej pozycji należy wycenić dodatkowo:• w przypadku kasztanowca zwyczajnego - wymianę starych wiązań elastycznych na nowe montowane pierścieniowo na wysokości 2/3 długości konarów,• przeprowadzenie cięć technicznych wszystkich drzew do wysokości 4 metry od poziomu gruntu. Miejsca cięć należy zabezpieczyć odpowiednim preparatem wspomagającym gojenie się ran;3) Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stałą możliwość dostępu do co najmniej jednego z dwóch wejść do budynku Urzędu Miejskiego oraz piwnicy - wejścia znajdują się od strony przebudowywanego placu,4) Wykonawca musi zapewnić mieszkańcom stałe dojście do budynku przy ul. Niepodległości 18, 5) Wykonawca musi zapewnić stałą możliwość odbioru odpadów komunalnych z posesji objętych inwestycją, 6) ostateczną kolorystykę wszystkich wbudowywanych materiałów budowlanych należy za każdym razem przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu (wniosek materiałowy),7) kostkę betonową pochodzącą z rozbiórki należy spakować na palety, wywieźć i rozładować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu odległym na nie więcej niż 3 km. Palety Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie, na własny koszt;8) obowiązkiem Wykonawcy będzie odpowiednie utrzymanie i pielęgnacja powstałej w zakresie inwestycji zieleni przez okres 12 miesięcy, liczonych od dnia odbioru końcowego robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-12