ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM DWÓCH DREWNIANYCH CAŁOROCZNYCH DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NA POTRZEBY CENTRUM WYPOCZYNKU JORDANOVA W GOŁKOWICACH GÓRNYCH 163

Order Newsletter: 412355 Position: (oferta nr 3742514)

Client
Gmina Miejska Kraków - Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana z siedzibą w Krakowie
State
małopolskie
Address
31-123 Kraków, Krupnicza 38
Phone
12 422 44 42
E-Mail
sekretariat@cmjordan.krakow.pl
Created
2023-09-25

Gmina Miejska Kraków - Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana z siedzibą w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Kraków - Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana z siedzibą w Krakowie Krupnicza 38 31-123 Kraków małopolskie tel. 12 422 44 42 REGON 000191916

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM DWÓCH DREWNIANYCH CAŁOROCZNYCH DOMKÓW WYPOCZYNKOWYCH NA POTRZEBY CENTRUM WYPOCZYNKU JORDANOVA W GOŁKOWICACH GÓRNYCH 163

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjne związane z montażem dwóch drewnianych całorocznych domków wypoczynkowych na potrzeby Centrum Wypoczynku Jordanova w Gołkowicach Górnych 163. Montaż domków odbywa się z częściowo gotowych elementów dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca winien skalkulować cenę w ofercie w oparciu o dokumenty określone w zał. nr 1D do SWZ tj. Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dwóch przedmiarach.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45200000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy.3. Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy:66 1020 4900 0000 8102 3402 0841 z dopiskiem: ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM DWÓCH DREWNIANYCH CAŁOROCZNYCH DOMKÓW. Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do Zamawiającego w sposób jak złożenie oferty (opisany w pkt. 8.2 swz) lub na adres poczty elektronicznej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga wniesienia oryginału dokumentu elektronicznego. Jako oryginał dokumentu elektronicznego Zamawiający rozumie dokument w formie elektronicznej wystawiony przez gwaranta/poręczyciela lub dokument podpisany przez gwaranta/poręczyciela kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warunku powyższe

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-12