Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie

Order Newsletter: 412369 Position: (oferta nr 3742504)

Client
Gmina Miejska Dzierżoniów
State
dolnośląskie
Address
58-200 Dzierżoniów, Rynek 1
Phone
+48746450800
Fax
+48746450801
Created
2023-09-25

Gmina Miejska Dzierżoniów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Dzierżoniów Rynek 1 58-200 Dzierżoniów dolnośląskie tel. +48746450800 fax. +48746450801 REGON 890717830

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących wymiany pokrycia dachowego w budynku Przedszkola Publicznego nr 1, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1” w Dzierżoniowie.1.2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wykonania robót budowlanych związanych z:1. demontażem istniejących warstw pokrycia dachu w tym pokrycia z blachy na rąbek stojący;2. obróbką blacharską , wymianą rynien i rur spustowych;3. deskowaniem;4. wymianą uszkodzonych elementów wiązara dachowego;5. wymianą uszkodzonych elementów stolarki okiennej, wyłazu i naświetli;6. przemurowaniem kominów wszystkich kominów wentylacyjnych oraz dymowychi spalinowych co najmniej do płaszczyzny stropunad poddaszem nieużytkowym;7. wymianą wszystkich uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej;8. impregnacją konstrukcji drewnianej;9. wykonaniem pozostałych prac murarskich przy ściankach kolankowych, attykach itp.;10. zabezpieczeniem miejsc styku muru z drewnem papą;11. wykonaniem nowego pokrycia z dachówki karpiówki w kolorze naturalnej czerwieni wraz z obróbkami blacharskimi koszy pasów nadrynnowych;wykonaniem nowego pokrycia dachów płaskich z papy (3 warstwy);12. montażem systemowych płotków śniegowych oraz systemowych ław kominiarskich;13. zastosowaniem systemu podgrzewania rynien i rur spustowych;14. uzupełnieniem docieplenia wełną mineralną gr 160mm;15. wymiana instalacji odgromowej.Roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie i muszą być prowadzonew sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania przedszkola. Roboty uciążliwei emitujące zbyt duży hałas należy wykonywać po uprzednim ustaleniu sposobu i czasu ich wykonania z dyrektorem Przedszkola. Roboty mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1630. Dopuszcza się zmianę godzin pracy po uprzednim ich ustaleniu z dyrektorem Przedszkola. W przypadku konieczności wykonywania robót w sobotę ich wykonanie należy uzgodnić z dyrektorem Przedszkola.1.2.3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, został określony w:Projekcie budowlanym – "Remont dachu" – autor autor Piotr Czech PLEAFY.Projekcie wykonawczym - "Remont dachu" – autor Piotr Czech PLEAFY.Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – Remont pokrycia dachowego obiektu Przedszkola Publicznego nr 1 w Dzierżoniowie" – autor Piotr Czech PLEAFY. Ekspertyzie technicznej – Remont dachu - autor Piotr Czech PLEAFY.Przedmiarze robót – Remont dachu - autor Piotr Czech PLEAFY, stanowiącym materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót na podstawie Zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu nr BA.6743.1.13.2022 z dnia 18 lutego 2022r. oraz do zakresu wskazanego w w/w dokumentacji projektowej, w tym projekcie budowlanym i wykonawczym, które są określone w formie opisu technicznego lub na rysunkach lub równocześnie w opisie i na rysunkach. Zarówno opis techniczny jak i rysunki (część graficzna) projektów są równoważne i opisują przedmiot zamówienia.Wykonawca zobowiązany jest w przypadku ingerencji w obiekty przyległe uwzględnić ich naprawę, uzupełnienie itp.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, należytą starannością, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, dokumentacją wymienioną w ust. 3 niniejszego paragrafuz uwzględnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45261210-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information