Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy kwaterze Zawadzkich na Cmentarzu św. Piotra i św. Pawła (Słonecznym) w Wilnie

Order Newsletter: 401695 Position: (oferta nr 3740005)

Client
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
State
mazowieckie
Address
02- 549 Warszawa, Madalińskiego 101
Phone
222704466,
Fax
-
www
http://nipdkzg.pl
E-Mail
kancelaria@kkzp.pl,
Created
2023-09-18

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Madalińskiego 101 02- 549 Warszawa mazowieckie tel. 222704466, fax. - REGON 369021810 http://nipdkzg.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy kwaterze Zawadzkich na Cmentarzu św. Piotra i św. Pawła (Słonecznym) w Wilnie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy kwaterze Zawadzkich na Cmentarzuśw. Piotra i św. Pawła (Słonecznym) w Wilnie.2. Podstawowym celem planowanych prac remontowo-konserwatorskich będzie techniczne zabezpieczenie obiektu, a także przywrócenie walorów estetycznych i wartości historycznej.3. Szczegółowy zakres prac remontowo-konserwatorskich określa:3.1. Program prac konserwatorskich nagrobków. Kwatera rodziny Zawadzkich na Cmentarzu Św. Piotra i Pawła na Antokoluw Wilnie na Litwie; Tłumaczenie ww programu na język litewski: Zavadskių (Zawadzcy) giminės kapavietės Šv. Petro irPovilo kapinėse antakalnyje (Vilnius, Lietuva) Konservavimo darbų programa;3.2. Przedmiar,- stanowiące załączniki do wzoru Umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące).2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Szczegółowe zasady wnoszenia określa SWZ (rozdz. IX).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-04