Remont ul. Bocznej w Jasionie

Order Newsletter: 401676 Position: (oferta nr 3740001)

Client
Gmina Zbrosławice
State
śląskie
Address
42-674 Zbrosławice, Oświęcimska 2
E-Mail
przetargi@zbroslawice.pl
Created
2023-09-18

Gmina Zbrosławice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Zbrosławice Oświęcimska 2 42-674 Zbrosławice śląskie REGON 276258380

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont ul. Bocznej w Jasionie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie odcinka nawierzchni ulicy Bocznej w Jasionie od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Pyskowicką do posesji nr 40 - długości ok. 605,51 m.Remont odcinka ww. drogi obejmować będzie m.in. następujące roboty budowlane:a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;b) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego;d) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych w dwóch warstwach;e) wykonanie konstrukcji i nawierzchni poboczy;f) regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych;g) remont zjazdów do posesji;h) roboty wykończeniowe;Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną. Roboty należy prowadzić pod nadzorem kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Na wykonawcy spoczywa obowiązek i koszty zlecenia nadzoru właścicielowi sieci w trakcie wykonywania robót w obrębie lub na sieci w przypadku wystąpienia ewentualnej kolizji. Wykonawca przedłoży protokoły odbioru robót spisane z właścicielem sieci w obrębie których lub na których wykonał roboty.Wykonawca zobowiązany jest (w ramach wynagrodzenia umownego) wprowadzić i utrzymywać w trakcie trwania robót organizację ruchu drogowego związaną z zabezpieczeniem terenu budowy. W trakcie prowadzonych robót musi zostać zapewniony stały dostęp do wszystkich posesji zlokalizowanych w okolicy przebudowywanej drogi (szczególnie służb ratunkowych). Zaleca się aby roboty prowadzone były „pod ruchem”. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą przyjętą do zasobu geodezyjno-kartograficznego Geodety Powiatowego w Tarnowskich Górach.Szczegółowy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uproszczoną, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-04