USUNIĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z TERENU GMINY GÓRNO

Order Newsletter: 401680 Position: (oferta nr 3739997)

Client
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRNIE
State
świętokrzyskie
Address
26-008 Górno, Łysicka 11
E-Mail
kierownik@zuk-gorno.pl
Created
2023-09-18

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRNIE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GÓRNIE Łysicka 11 26-008 Górno świętokrzyskie REGON 292451182

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: USUNIĘCIE I ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z TERENU GMINY GÓRNO

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zakres zamówieniaZakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych:– 19 08 05 (osady ustabilizowane) w ilości 1 400 Mg/rok– 19 08 01 (skratki) w ilości 30 Mg/rok– 19 08 02 (zawartość piaskowników-piaski) – w ilości 40 Mg/rok,zgodnie z zachowaniem wymogów określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779, 784 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257) oraz innych powiązanych aktów wykonawczych.a) Zakres zamówienia został określony szacunkowo na podstawie ilości osadów wytworzonych przez ostatnie 12-miesięcy, rzeczywisty zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie faktycznej ilości wywiezionego i zagospodarowanego odpadu.b) Wykonawca winien posiadać aktualne decyzje na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (tj. zbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów).c) Wykonawca winien posiadać dokument poświadczający należyte wykonanie usługi w minimalnej wielkości wskazanej w postępowaniu (np.: referencje, poświadczenie należytego wykonania usługi, itp).d) Wykonawca winien wskazać metody i sposób zagospodarowania osadu zarówno w okresie letnim jak i okresie zimowym.e) W przypadku rolniczego zagospodarowania osadu, wykonawca winien posiadać aktualnie wykonane badania gleby na wskazanych działkach, gdzie stosowany będzie najpóźniej w dniu podpisania umowy.f) Badania gruntów powinny być wykonane metodami referencyjnymi, zgodnie z załącznikiem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych odpadów ściekowych, a próbki powinny być pobrane przez laboratorium akredytowane.g) Wykonawca winien przedstawić dokument potwierdzający możliwość zagospodarowania wymaganej i wskazanej w postępowaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Górnie szacunkowej ilości osadu, celem należytego zabezpieczenia wykonania usługi.h) Miejsce odbioru odpadów: Oczyszczalnia Ścieków w Cedzynie i Skorzeszycach, 26-008 Górno.i) Osady ściekowe gromadzone będą w kontenerze stanowiącym własność Wykonawcy o pojemności minimalnej 10m3 i wymiarach nie przekraczających: długość 5,60m., szerokość 2,40m., wysokość 1,80m., umożliwiającym bezpośredni zrzut osadu z podajnika ślimakowego zainstalowanego na oczyszczalni,j) Skratki i piasek gromadzone będą w kontenerach typu KP-7 (zamknięty) stanowiących własność Wykonawcy.k) Wykonawca zobowiązuje się używać kontenerów będących jego własnością, które podstawi na teren oczyszczalni w dniu podpisania umowy i będzie wymieniał na puste w dniu wywozuodpadów.l) Zagospodarowanie osadów nastąpi zgodnie z posiadanym zezwoleniem Wykonawcy, w przypadku unieszkodliwiania, również zagospodarowanie ewentualnych produktów i odpadówtego procesu.m) Za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Cedzynie i Skorzeszycach odpowiada Wykonawca.n) Środki transportu użyte przez Wykonawcę do wykonywania usługi muszą być przystosowane do samozaładunku kontenerów i przewozu odpadów wymienionych w niniejszym zapytaniu tj.szczelne (nie powodować wycieków), stabilne (uniemożliwiające osuwanie się odpadów i przedostanie się poza pojazd) oraz muszą mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu odpadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie.o) Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami technicznymi i przestrzennymi odbioru odpadów.p) Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej miejscu wykonywania działalności przez Wykonawcę.q) Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie na podstawie „Karty przekazania odpadu” z systemu BDOr) Rozliczenie należności na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. Termin płatności faktury określony zostaje na 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie przez niego wymagań w zakresie realizacji zadania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90513600-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-09-26