Budowa windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół w Gromniku

Order Newsletter: 401666 Position: (oferta nr 3739986)

Client
Gmina Gromnik
State
małopolskie
Address
33-180 Gromnik, Witosa 2
Phone
146514202
Fax
146514095
E-Mail
ug@gromnik.pl
Created
2023-09-18

Gmina Gromnik

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Gromnik Witosa 2 33-180 Gromnik małopolskie tel. 146514202 fax. 146514095 REGON 851660950

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół w Gromniku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół w Gromniku. Zakres zamówienia obejmuje: • rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Gromniku o windę zewnętrzną – budowa szybu pod montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych oraz wiatrołap,• wytyczenie miejsca postojowego dla samochodu osoby niepełnosprawnej,• montaż platformy pionowej (w konstrukcji samonośnej bez maszynowni o napędzie elektrycznym) dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającej dostępność na wszystkie kondygnacje. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia, Projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz pomocniczo przedmiary robót.3. Uwagi końcowe:  Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w STWiORB, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami projektu umowy /Załącznik nr 7/, Przedmiotowa winda winna być wyposażona w sygnały dźwiękowe i komunikaty głosowe zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, spełniające wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie robót, W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt, Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP w sytuacji, gdyby w SWZ oraz załącznikach do SWZ, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Jako „lub równoważne” zamawiający będzie uznawał materiały i urządzenia posiadające parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niż materiały i urządzenia, które zastępują. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.5. Zgodnie z art. 101 ust. 5 PZP wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45200000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information