Budowa ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w Rezerwacie Przyrody „Bagno Przecławskie".

Order Newsletter: 401670 Position: (oferta nr 3739985)

Client
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma
State
podkarpackie
Address
39-321 Tuszyma, Tuszyma 147
E-Mail
tuszyma@krosno.lasy.gov.pl
Created
2023-09-18

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma Tuszyma 147 39-321 Tuszyma podkarpackie REGON 690026982

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w Rezerwacie Przyrody „Bagno Przecławskie".

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Budowa ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w Rezerwacie Przyrody „Bagno Przecławskie" 1.1. Przewidywany do wykonania zakres robót przedstawia Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale III SWZ, w tym załączone dokumenty w postaci Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej „STWiORB”), Decyzji Starostwa Powiatowego w Mielcu nr 445/2023, zn. spr. AB6740.499.2023.DB oraz Przedmiaru Robót. Z uwagi na ryczałtowy charakter umownego wynagrodzenia załączony „Przedmiar robót” stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z SWZ, Projektem Wykonawczym, Przedmiarem Robót, STWiORB, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. W związku z powyższym, Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za prace nieujęte w „Przedmiarze robót”, a wykonane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogóle nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45236000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (cztery tysiące zł 00/100),2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-03