Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Wschodnia w Goleniowach - etap II.

Order Newsletter: 401650 Position: (oferta nr 3739980)

Client
GMINA SZCZEKOCINY
State
śląskie
Address
42-445 Szczekociny, ul. Senatorska 2
E-Mail
zamowienia@szczekociny.pl
Created
2023-09-18

GMINA SZCZEKOCINY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA SZCZEKOCINY ul. Senatorska 2 42-445 Szczekociny śląskie REGON 151398735

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Wschodnia w Goleniowach - etap II.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Wschodnia w Goleniowach na odcinku 993 metrów, w tym: Odcinek 0+000,00 do 0+250,00˗ wykonanie robót ziemnych korytowych na poszerzeniu,˗ ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,˗ wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/63 gr. 20 cm –poszerzenie,˗ wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 10 cm –poszerzenie,˗ mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybko –rozpadową –poszerzenie,˗ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu 50/70 –poszerzenie,˗ mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,˗ warstwa wyrównawczo –profilowa,˗ mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,˗ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, na bazie asfaltu 50/70,Odcinek 0+250,00 do 0+993,00˗ wykonanie robót ziemnych korytowych na poszerzeniu,˗ ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża,˗ wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/63 gr. 20 cm –poszerzenie,˗ wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 10 cm –poszerzenie,˗ wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0/31,5,˗ mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową,˗ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W na bazie asfaltu 50/70˗ mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,˗ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, na bazie asfaltu 50/70Na całej długości drogi– krawędzie zeskosować,– pobocza z kruszywa kamiennego, szer. 0,75 cm,– dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni poboczy emulsją asfaltową i zasypanie grysem o frakcji 2/5 i 5/8,– odwodnienie powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podłużnymi na przyległy teren,– plantowanie i ukształtowanie przyległego terenu wzdłuż drogi wraz z obsianiem trawą.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information