„Rozszerzenie Systemu Kontroli Dostępu SKD w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu ul. Pijarska 3 ”

Order Newsletter: 401641 Position: (oferta nr 3739973)

Client
SĄD OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU
State
małopolskie
Address
33-300 Nowy Sącz, Pijarska 3
www
www.nowysacz.so.gov.pl
E-Mail
zamowieniapubliczne@nowysacz.so.gov.pl
Created
2023-09-18

SĄD OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU

Section I - The contracting

I.1) Name and address: SĄD OKRĘGOWY W NOWYM SĄCZU Pijarska 3 33-300 Nowy Sącz małopolskie REGON 000684033 www.nowysacz.so.gov.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Rozszerzenie Systemu Kontroli Dostępu SKD w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu ul. Pijarska 3 ”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drugiego wejścia głównego na parterze wraz z integracją z istniejącym systemem SKD, SAP i RCP oraz dwóch par drzwi do pomieszczeń II Wydziału Karnego w budynku sądowym przy ul. Pijarskiej 3 w Nowym Sączu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 42961100-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 3 000,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego nr rachunku 54 1130 1017 0021 1002 9190 0004 z dopiskiem „Wadium – A/g – 26-30/23”.UWAGA: Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku Zamawiającego.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-09-25