Przebudowa zbiornika ppoż. w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo - konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym"

Order Newsletter: 401603 Position: (oferta nr 3739966)

Client
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz
State
małopolskie
Address
32-300 Olkusz, ul. Łukasińskiego 3
Phone
32 6430445
Fax
32 6430445
E-Mail
olkusz@katowice.lasy.gov.pl
Created
2023-09-18

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz ul. Łukasińskiego 3 32-300 Olkusz małopolskie tel. 32 6430445 fax. 32 6430445 REGON 272536273

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa zbiornika ppoż. w ramach zadania pn: „Budowa budynku biurowo - konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym"

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zbiornika ppoż. w ramach zadaniapn: „Budowa budynku biurowo-konferencyjnego, siedziby Nadleśnictwa Olkusz wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz układem komunikacyjnym.Zamówienie obejmuje w szczególności:1) Usunięcie istniejących płyt betonowych i wyprofilowanie dna i boków zbiornika.2) Pogłębienie istniejącego zbiornika3) Wykonanie studni ssawnych4) Zabudowa geomembrany i płyt żelbetowych na dnie i skarpach zbiornika5) Przebudowa drogi dojazdowej do zbiornikaSzczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia –zawiera załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR do niniejszej SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 000,002. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboruWykonawcy:a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w: BNP PARIBAS POLSKA S.A. nr 36 2030 0045 1110 0000 0043 4890, wtaki sposób, aby znalazły się na rachunku. Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.b. gwarancjach bankowych;c. gwarancjach ubezpieczeniowych;d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związaniaofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Ustawy PZP

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-03