Remont pomieszczeń Oddziału Laboratoryjnego’ - II procedura

Order Newsletter: 401607 Position: (oferta nr 3739964)

Client
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stalowej Woli
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, Niezłomnych 66
www
https://www.gov.pl/web/psse-stalowa-wola
E-Mail
psse.stalowawola@sanepid.gov.pl
Created
2023-09-18

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stalowej Woli

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Stalowej Woli Niezłomnych 66 37-450 Stalowa Wola podkarpackie REGON 830324467 https://www.gov.pl/web/psse-stalowa-wola

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont pomieszczeń Oddziału Laboratoryjnego’ - II procedura

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje:1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym projektu technicznego , przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli jej wykonania wymagają przez odrębne przepisy),.2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) remontu pomieszczeń Oddziału Laboratoryjnego, Opisie przedmiotu zamówienia, przepisami ustawy dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: a. Program Funkcjonalno Użytkowy na wykonanie zadania pn.: Remont pomieszczeń Oddziału Laboratoryjnego, ( załącznik nr 10 do SWZ) opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy.b. Zasady wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem Budowalnym wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisami BHP

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-03