Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos

Order Newsletter: 401609 Position: (oferta nr 3739963)

Client
Gmina Kampinos
State
mazowieckie
Address
05-085 Kampinos, Niepokalanowska 3
www
www.bip.kampinos.pl
E-Mail
urzad@kampinos.pl
Created
2023-09-18

Gmina Kampinos

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kampinos Niepokalanowska 3 05-085 Kampinos mazowieckie REGON 013271306 www.bip.kampinos.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos” Roboty budowlane dotyczą przebudowy drogi publicznej nr 410329W w miejscowości Kampinos w gminie Kampinos, na dz. ew. nr 11 obręb 0001 Kampinos na odcinku o następującym pikietażu km: od 0+0,00 do 0+270,00. Zakres prac obejmuje roboty drogowe związane z:a) odtworzeniem trasy drogi gminnej,b) wykonaniem nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni z kruszywa o szer. 5,0 m,c) wykonaniem zjazdów z kruszywa,d) wykonaniem obustronnego pobocza z kruszywa o szer. 0,75 m, e) wykonaniem kanału technologicznego. Zamawiający jest w posiadaniu zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę dot. przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Kampinos na dz. nr ew. 1, obr. ew. 0001 Kampinos, wobec którego Starosta Warszawski Zachodni nie wniósł sprzeciwu w terminie ustawowym (Załącznik nr 10 do SWZ) Parametry przebudowywanej drogi:• odcinek drogi objęty robotami o dł. 270 mb,• szerokość jezdni – 5 m,• dowiązanie do jezdni bitumicznej zjazdu z DW580 oraz dowiązanie do istniejącej drogi z kruszywa – łącznie 50 m2,• szerokość pobocza – 0,75 m,• powierzchnia poboczy – 375 m2,• powierzchnia zjazdu - 40 m2,• kanał technologiczny – 270 m wraz z ze studniami kablowymi – 6 szt.Jezdnia na istniejącej podbudowie z kruszywa:• warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4 cm• warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 6 cmOdwodnienie Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni jezdni odbywać się będzie poprzez spadki poprzeczne na pobocze i tereny zielone w granicy pasa drogowego. Szczegółowy zakres robót został określony w powyższym opisie przedmiotu zamówienia, w Dokumentacji technicznej (Załącznik nr 11 do SWZ) oraz w przedmiarze robót, który został pomocniczo załączony do niniejszego SWZ. (Załącznik nr 12 do SWZ)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 gr)2) Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w:a) Pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego – 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.4) Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek Zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert.5) Wadium musi obejmować okres związania ofertą.6) Przedłużenie terminu składania o

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-03