Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku SP w Sadowej w zakresie wyposażenia IT - „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06.

Order Newsletter: 401627 Position: (oferta nr 3739955)

Client
Gmina Łomianki
State
mazowieckie
Address
05-092 Łomianki, Warszawska 115
E-Mail
um@poczta.lomianki.pl
Created
2023-09-18

Gmina Łomianki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Łomianki Warszawska 115 05-092 Łomianki mazowieckie REGON 1181768394

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa oraz montaż wyposażenia budynku SP w Sadowej w zakresie wyposażenia IT - „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” – zad. 2019/06.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oraz montaż wyposażenia budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w zakresiewyposażenia IT, w ramach zadania: „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej ” –zad. 2019/06 w zakresie pozycji i ilości opisanych poniżej:B.4.8. Komputer stacjonarny 21B.4.9. Laptop 16B.4.11. Monitor interaktywny 12B.4.13. Serwer 1B.4.14. Słuchawki komputerowe 20B.4.15. Drukarka laserowa 1B.4.16. Niszczarka do dokumentów 1B.4.17 Monitor interaktywny mobilny 3B.4.18 Tablet 10B.4.20 Instalacja multimedialna sali językowej 2D.4.12. Komputer stacjonarny 3D.4.13. Laptop 10D.4.14. Drukarka laserowa 5D.4.15. Urządzenie wielofunkcyjne drukarka/xero 2D.4.17. Wieszak na komputer 2D.4.18. Słuchawki komputerowe 3D.4.19. Niszczarka do dokumentów 2F.4.18. Router 1F.4.19. Przełącznik sieciowy 1F.4.20. Punkt dostępu WiFi 10F.4.21. Przełącznik sieciowy POE+ 1F.4.22. Kontroler sieciowy WiFi 1F.4.23. Przedłużacz 5m 20F.4.24. Listwa zasilająca 201 Serwer dedykowany pod centralę telefoniczną 12 Telefon sekretarsko-dyrektorski 33 Telefon podstawowy IP 132. W przypadku użytych w dokumentacji nazw lub logotypów materiałów należy rozumiećje jako przykładowe – o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznaczato, że Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału równoważnegopod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych,przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności zpozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmianymateriałów, które mieszczą sięw ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymagazłożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń.3. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązekopisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność.4. Na etapie realizacji Umowy, Wykonawca ma obowiązek skoordynować dokładną lokalizację elementów z gniazdami. Wprzypadku gdy gniazda zostaną wykonane przed dostarczeniem wyposażenia będącego przedmiotem niniejszegoopracowania,oraz wystąpią rozbieżności, należy uzgodnić dalsze postępowanie z Zamawiającym(ew. weryfikację ilości i lokalizacji poszczególnych elementów wyposażenia).5. Na etapie realizacji Umowy należy umożliwić Zamawiającemu weryfikację dostarczanego sprzętu i w przypadkustwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt iodpowiedzialność Wykonawcy.6. W celu potwierdzenia, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normomlub specyfikacjom technicznym, należy załączyć do dokumentacji powykonawczej wszystkie wymienione w opisie (oraz innewymagane stosownymi przepisami) certyfikaty. Certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną dowydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane sposób niebudzący wątpliwości do jakiegoasortymentu są dedykowane.7. Jeżeli w dokumentacji lub innym dokumencie stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia użyto znaku towarowegoZamawiający informuje, iż w każdym takim przypadku dopuszcza się rozwiązania równoważne, a znak towarowy zostałzastosowany w celach informacyjnych.8. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostawy, kompleksowego montażu elementów wyposażenia oraz utylizacji śmiecipowstałych podczas realizacji zamówienia(np. opakowań).Od wykonawcy wymaga się również weryfikacji oraz ewentualnego rozszerzenia zamówienia o brakująceelementy. Ewentualne zmiany wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.9. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie obiektu, aby potwierdzić możliwość wniesieniaposzczególnych elementów wyposażenia, weryfikacji możliwości usytuowania wyposażenia (np. z uwagi na ew. zmiany nabudowie w stosunku do projektu).Ew. wynikające z wizji lokalnej uwagi obowiązany jest niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu,w celu ew. aktualizacji niektórych pozycji niniejszego opracowania.10. Wszelką dokumentację elementów wyposażenia (gwarancyjną, instrukcje obsługi, itd.) Wykonawca jest zobowiązanyprzekazać Zamawiającemu w zwartej formie(np. w oznaczonych segregatorach), na koniec realizacji usługi.11. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całości przedmiotu zamówienia.12. Wykonawca udzieli min. 2-letniej gwarancji dotyczącej dostarczonego wyposażenia.13. W przypadku gdy sprzęt lub urządzenie wymusza przeprowadzenie specjalistycznej obsługi serwisowej, Wykonawcazapewni w okresie udzielonej gwarancji takie świadczenie.Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 3 doSWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30200000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information