Dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej suszarni drewna opałowego

Order Newsletter: 401541 Position: (oferta nr 3739947)

Client
Gmina Miasto Zakopane
State
małopolskie
Address
34-500 Zakopane, Kościuszki 13
Phone
+48 18 20 20 448
E-Mail
przetargi@zakopane.eu
Created
2023-09-18

Gmina Miasto Zakopane

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Zakopane Kościuszki 13 34-500 Zakopane małopolskie tel. +48 18 20 20 448 REGON 000654948

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej suszarni drewna opałowego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej suszarni drewna opałowego ogrzewanej pompą ciepła, z zasilaniem z instalacji fotowoltaicznej wraz z wyposażeniem.Zamawiający wymaga dostawy wraz z montażem fabrycznie nowej suszarni kontenerowej do drewna opałowego suszonego w skrzyniach lub luzem.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1a do SWZ.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił:1) co najmniej 24 miesiące gwarancji na całość instalacji oraz roboty montażowe licząc od daty odbioru końcowego (poz. 1 ÷ 3 OPZ), /kryterium oceny ofert/2) 24 miesiące gwarancji na wszystkie urządzenia – (poz. 4 ÷ 8 OPZ),3) dodatkowo: gwarancji producenta paneli fotowoltaicznych – nie mniej niż 10 lat na minimum 90% wydajności dla paneli fotowoltaicznych.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 42991400-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100 groszy).2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).4. Wadium przetargowe w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Zakopane w PEKAO S.A. w Zakopanem nr: 85124047481111000048718666 z zaznaczeniem, że dotyczy postępowania BZP.271.82.2023. Wadium musi znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na rachunek Zamawiają

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-09-26