PRZEBUDOWA PARKINGU W MIEJSCOWOŚCI LGIŃ.

Order Newsletter: 401559 Position: (oferta nr 3739937)

Client
Gmina Wschowa
State
lubuskie
Address
67-400 Wschowa, Rynek 1
www
www.bip.gminawschowa.pl
E-Mail
przetargi@wschowa.p
Created
2023-09-18

Gmina Wschowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wschowa Rynek 1 67-400 Wschowa lubuskie REGON 411050787 www.bip.gminawschowa.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: PRZEBUDOWA PARKINGU W MIEJSCOWOŚCI LGIŃ.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz z rozbudową istniejącego parkingu w miejscowości Lgiń. 2.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudową istniejącego parkingu znajdującego się na działkach nr 123/3, 145, 515/5, 515/6, 515/7 - obręb 081203_5.0005 w miejscowości Lgiń. Inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowę 60 miejsc parkingowych. W ramach przedmiotowego zadania zostaną m.in. następujące roboty:1) rozbiórka istniejących nawierzchni komunikacyjnych oraz elementów pasa drogowego takich jak: ogrodzenie, krawężniki, obrzeża, oznakowanie pionowe itp.2) roboty ziemne w zakresie niezbędnym do dostosowania terenu pod projektowane zagospodarowanie terenu,3) wycinka istniejących drzew (Zamawiający przekaże Wykonawcy zezwolenie na wycinkę drzew),4) ustawienie elementów ograniczających poszczególne nawierzchnie komunikacyjne, czyli krawężników, oporników i obrzeży,5) budowa konstrukcji nawierzchni projektowanych: jezdni manewrowych, miejsc postojowych, chodników, 6) budowa schodów terenowych,7) budowa muru oporowego,8) montaż wiaty rowerowej,9) budowa nowego oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem,10) przebudowa sieci energetycznych,11) ułożenie rur osłonowych na istniejących liniach kablowych energetycznych,12) rekultywacja istniejących terenów zielonych,13) wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie lub remoncie (np. na granicy pasa drogowego) oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego.3.Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie zagospodarowania terenu (projekcie architektoniczno-budowlanym) oraz projektach technicznych, projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Wymienione dokumentacje stanowią Załącznik nr 9 do SWZ.Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa4.Zamawiający informuje, że Uchwałą Nr LIII/786/23 z dnia 15 maja 2023 r. Sejmik Województwa Lubuskiego udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa parkingu w miejscowości Lgiń – etap „I.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233222-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy).2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym we Wschowie,Nr rachunku: 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 - z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM „Przebudowa parkingu w miejscowości Lgiń” RZP.271.20.2023Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.4. Wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-03