Wykonanie placu zabaw wraz ze sztuczną nawierzchnią przy Gminnym Przedszkolu w Kołczygłowach w ramach projektu „Przedszkole Równych Szans”

Order Newsletter: 401565 Position: (oferta nr 3739935)

Client
GMINA KOŁCZYGŁOWY
State
pomorskie
Address
77-140 Kołczygłowy, ul. Słupska 56
Phone
598213231
Fax
598213597
E-Mail
gospodarczy@kolczyglowy.pl
Created
2023-09-18

GMINA KOŁCZYGŁOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA KOŁCZYGŁOWY ul. Słupska 56 77-140 Kołczygłowy pomorskie tel. 598213231 fax. 598213597 REGON 770979513

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie placu zabaw wraz ze sztuczną nawierzchnią przy Gminnym Przedszkolu w Kołczygłowach w ramach projektu „Przedszkole Równych Szans”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią na działce oznaczonej nr 69/2 przy Gminnym Przedszkolu w miejscowości Kołczygłowy zgodnie z opisem zawartym w Załączniku Nr 1 – Dokumentacja techniczna zawierająca dokumentację techniczną, Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w Przedmiar robót.2. Realizacja zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,2) roboty ziemne,3) wykonanie warstwy odsączającej z piasku – 538,67 m2,4) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – 538,67 m2,5) ułożenie elastycznych obrzeży – 104 m,6) wykonanie nawierzchni z płyt gumowych – 538,67 m2,7) dostawa i montaż urządzeń zabawowych – 9 kpl., w tym: zestaw wieżowy z mostkami – 1 kpl., piaskownica duża – 1 kpl.,tablica edukacyjna – alfabet Braille – 1 kpl., tablica edukacyjna – wyścig – 1 kpl., bujak podwójny – 1 kpl., piaskownica mała– 1 kpl., huśtawka pojedyncza – 1 kpl., labirynt alfabet – 1 kpl., zestaw domek z mostkiem – 1 kpl,8) demontaż i ponowny montaż istniejących urządzeń placu zbaw,9) dostarczenie piasku do piaskownic z atestem PZH.3. Wykonawca staraniem własnym lub na koszt własny dokona badań nośności i zagęszczenia poszczególnych warstwpodbudowy tj. warstwa odsączająca, warstwa podbudowy dolna, warstwa podbudowy górna, stanowiących konstrukcję podnawierzchnię sztuczną plac zabaw, w celu potwierdzenia ich zgodności z warunkami wskazanymi dla tego zakresu wszczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu deklaracje właściwości użytkowych (DWE) na planowane do wbudowaniamateriały w zakresie konstrukcji nawierzchni pod plac zabaw, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego na ichzastosowanie.5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 doSWZ – Dokumentacja techniczna zawierająca dokumentację techniczną, Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robótbudowlanych oraz Przedmiar robót.6. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przywycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 doSWZ oraz STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nie ujętychw przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy dożądania dodatkowego wynagrodzenia – jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji technicznej lub STWiORB stanowiącejZałącznik nr 1 do SWZ.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.Powody niedokonania podziału zamówienia na części: podział zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościamitechnicznymi, jak również potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne częścizamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Wskazane jest, aby roboty wykonywał jedenWykonawca ze względu na zachowanie rygorów technologicznych oraz udzieloną gwarancję na wykonane roboty. Podziałzamówienia na części spowodowałby ryzyko, w którym unieważnienie jednej z części postępowania zagroziłobyterminowemu rozliczeniu projektu, ponieważ nawet realizacja pozostałych części nie zapewniłaby osiągnięcia wskaźnikówprojektu określonych w jego dofinansowaniu.8. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi: okres gwarancji na wykonane roboty (materiały irobociznę) wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bezuwag) protokołu końcowego. Okres gwarancji stanowić będzie kryterium oceny ofert. Szczegółowe postanowienia znajdująsię w Rozdziale nr 19.9. Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania wynikające z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.10. Rozwiązania równoważne:a) W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu,Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w opisie przedmiotu zamówienia parametrów czy danych (technicznychlub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązaniarównoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Jako rozwiązaniarównoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdującychsię w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisieprzedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały Wykonawcaobowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanegozastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cechzastosowanych materiałów.b) W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach do SWZ odniesień do norm, europejskich ocen technicznych i systemówreferencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązaniarównoważne do opisywanych. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którymmowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp ustawy użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne".c) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niegorozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego.W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.11. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, następującychosób wykonujących czynności w zamówieniu polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawyz dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.): roboty ziemne, wykonanie pracbudowlanych związanych z przygotowaniem i układaniem nawierzchni, wykonanie robót wykończeniowych, prace porządkowe.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45112723-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information