Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. 11 Listopada i ul. Prymasa Wyszyńskiego)

Order Newsletter: 401572 Position: (oferta nr 3739933)

Client
Gmina Sadowne
State
mazowieckie
Address
07-140 Sadowne, Kościuszki 3
Phone
256753461
E-Mail
przetargi@sadowne.pl
Created
2023-09-18

Gmina Sadowne

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Sadowne Kościuszki 3 07-140 Sadowne mazowieckie tel. 256753461 REGON 711582173

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. 11 Listopada i ul. Prymasa Wyszyńskiego)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest:- przebudowa drogi gminnej – ul. 11 Listopada w Sadownem w km 0+000 – 0+216 oraz w km 0+000 – 0+063 o łącznej długości 279 mb,- przebudowa drogi gminnej – ul. Prymasa Wyszyńskiego.W zakres inwestycji dotyczącej przebudowy ul. 11 Listopada wchodzą następujące roboty:- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej i płyt ażurowych EKO,- chodniki z betonowej kostki brukowej,- stanowiska postojowe z betonowej kostki brukowej,- wjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej,- oznakowanie pionowe i poziome.W zakres inwestycji dotyczącej przebudowy ul. Prymasa Wyszyńskiego wchodzą następujące roboty:- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usuwanie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe, zdjęcie humusu),- roboty ziemne,- urządzenia podziemne,- przygotowanie podłoża,- podbudowa,- oznakowanie pionowe i poziome,- elementy ulic (obrzeża, oporniki, krawężniki, nawierzchnia chodników, miejsc postojowych i zjazdów),- roboty wykończeniowe.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45213310-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie, O/Sadowne numer konta: 55 9236 0008 0261 3589 2000 0050 z dopiskiem Wadium: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne.5) Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dające

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-04