Przebudowa drogi gminnej nr działki 593 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Przyranie

Order Newsletter: 401579 Position: (oferta nr 3739927)

Client
Gmina Mycielin z siedzibą w Słuszkowie 27
State
wielkopolskie
Address
62-831 Korzeniew, Słuszków 27
www
www.mycielin.pl
E-Mail
urzad@mycielin.pl
Created
2023-09-18

Gmina Mycielin z siedzibą w Słuszkowie 27

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Mycielin z siedzibą w Słuszkowie 27 Słuszków 27 62-831 Korzeniew wielkopolskie REGON 250855469 www.mycielin.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi gminnej nr działki 593 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Przyranie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Przebudowa drogi gminnej nr działki 593 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Przyranie”:2.1 Zakres przewidzianych robót do wykonania przy przebudowie drogi gminnej nr działki 593 o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Przyranie na długości 0,315 km i szerokości jezdni 4,0 m.Parametry projektowe:- klasa drogi: D ( dojazdowa)- dostępność: nieograniczona- kategoria ruchu: KR1- prędkość projektowana - 30 km/h- szerokość jezdni: 4,0 m- powierzchnia nawierzchni asfaltowej 1860,0 m22.2. Koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji ponosi Wykonawca, odpowiedzialny jest również za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót (stanowiących zał. nr 10, do SWZ).Uwaga: dołączone do SWZ przedmiary robót mają charakter informacyjno- pomocniczy i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy wyliczenia ceny oferty. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji projektowej, STWiORB oraz zapisów SWZ i wzoru umowy. 1. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobat, specyfikacji i systemów, o których mowa w art. 101 ustawy Pzp, stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami. Użyte w dokumentacji zamówienia nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. 2. Zamieszczone w dokumentacji lub innych dokumentach, wymienione nazwy producentów (jeśli takie się pojawią) użyto jedynie w celu przykładowym. Ewentualnie wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do Specyfikacja Warunków Zamówienia.Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał Przedmiot Zamówienia za pomocą NORM, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów) - niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy - maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.Okres gwarancji równy okresowi rękojmi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-03