Wydruki z gotowego pliku cyfrowego dla Arboretum Wojsławice

Order Newsletter: 401431 Position: (oferta nr 3739917)

Client
Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
State
dolnośląskie
Address
50-138 Wrocław, ul. Kuźnicza 35
Phone
713752789
Fax
713435728
E-Mail
joanna.rozycka@uwr.edu.pl
Created
2023-09-18

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ul. Kuźnicza 35 50-138 Wrocław dolnośląskie tel. 713752789 fax. 713435728 REGON 000001301

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wydruki z gotowego pliku cyfrowego dla Arboretum Wojsławice

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wydruków z gotowego pliku cyfrowego dla Arboretum Wojsławice Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.2. Miejsce dostawy: Arboretum WojsławiceWojsławice 258-230 Niemcza3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia oraz warunki płatności znajduje się we wzorze umowy (które stanowią projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zawierają się w Załączniku nr 2 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia. Oferta musi być jednoznaczna- kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. 5. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.6. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. 7. Wykonawca oświadcza, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa, przepisów polskich i Unii Europejskiej.8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć asortyment najwyższej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych (nie może posiadać żadnych uszkodzeń ani defektów wpływających na jakość, funkcjonalność i estetykę produktu) lub prawnych.9. Realizacja dostaw odbywać się będzie transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, według zapotrzebowania zgłaszanego drogą mailową przez Zamawiającego określającego wielkość i zakres rzeczowy asortymentu. Zamawiający, przekaże Wykonawcy projekt graficzny w postaci plików cyfrowych (PDF) zgodnie z terminami realizacji usługi określonymi w OPZ.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całego przedmiotu umowy z prawem obniżenia wartości umowy bez prawa Wykonawcy do dochodzenia kar, odszkodowań lub innych należności z tego tytułu. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie 70% wartości umowy brutto.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 22000000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-09-26