Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Zagórze Śląskie, oddz. 330, 331 na terenie Nadleśnictwa Świdnica

Order Newsletter: 253800 Position: (oferta nr 3702284)

Client
NADLEŚNICTWO ŚWIDNICA
State
dolnośląskie
Address
58-100 Świdnica, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
E-Mail
swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl
Created
2023-06-09

NADLEŚNICTWO ŚWIDNICA

Section I - The contracting

I.1) Name and address: NADLEŚNICTWO ŚWIDNICA ul. gen. Władysława Sikorskiego 11 58-100 Świdnica dolnośląskie REGON 931024103

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Zagórze Śląskie, oddz. 330, 331 na terenie Nadleśnictwa Świdnica

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Zagórze Śląskie, oddz. 330, 331 na terenie Nadleśnictwa Świdnica. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi:1) Projekt techniczny – załącznik nr 1A do SWZ;2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 1B do SWZ;3) Przedmiar robót + kosztorys nakładczy – załącznik nr 1C do SWZ.4) Opinia geotechniczna – załącznik nr 1D do SWZ.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie teren leśnictwa Zagórze Śląskie, oddz. 330, 331.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).11.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Świdnicy ul. Różana 158-100 ŚWIDNICA nr rachunku: 48 2030 0045 1110 0000 0098 7380 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Zagórze Śląskie w oddz. 330, 331 na terenie Nadleśnictwa Świdnica.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. W

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-06-26