Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach

Order Newsletter: 150881 Position: (oferta nr 3674027)

Client
GMINA PŁOTY
State
zachodniopomorskie
Address
72-310 Płoty, pl. Konstytucji 3 Maja 1
Phone
913033405
Fax
913210745
www
www.bip.ploty.pl
E-Mail
um@ploty.pl
Created
2023-03-24

GMINA PŁOTY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA PŁOTY pl. Konstytucji 3 Maja 1 72-310 Płoty zachodniopomorskie tel. 913033405 fax. 913210745 REGON 811684479 www.bip.ploty.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: ZADANIE NR 1:Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarną i elektryczną w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach na działce o numerze geodezyjnym 62/2 w obrębie Płoty 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 11 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu inwestycji. Wykonawcy, którzy są zainteresowani jej przeprowadzeniem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w niej w formie pisemnej lub faksowej (nr faksu 91 3210745), bądź za pośrednictwem e-maila na adres: a.porebska@ploty.pl lub p.sobczak@ploty.pl. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem.Realizacja zadania będzie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej promesy z dnia 14.06.2022r. do wniosku nr Edycja2/2021/1361/Polski Lad z dnia 07.02.2022r.Zakres robót określony został w dokumentacji projektowej – Załącznik nr 11 do SWZ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Projekt budowlany oraz Przedmiary robót jako materiał pomocniczy – załącznik nr 12 do SWZ.Zakres robót przedstawiony w przedmiarach przekazanych przez Zamawiającego nie jest podstawą do obliczenia ceny oferty, jak również nie będzie miał znaczenia przy rozliczaniu wykonywanych robót. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze pewnych robót, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej.Uwagi dotyczące wykonywania robót budowlanych:Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach” . Realizacja zadania dofinansowana z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - na podstawie wstępnej promesy z dnia 14.06.2022r. do wniosku nr Edycja2/2021/1361/Polski Ład z dnia 07.02.2022r.1) Wymagani inspektorzy nadzoru:b) Inspektor nadzoru w specjalności sanitarnejc) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanejd) Inspektor nadzoru w specjalności elektrycznejOsoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie wykonywać obowiązki i będzie posiadać uprawnienia, o których mowa w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.Szczegółowy przedmiot zamówienia oraz obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego opisane są w załączniku nr 10A do SWZ – projekt Umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information