Modernizacja linii oświetleniowych na terenie gminy Urszulin w ramach projektu pn. „Budowa nowych i modernizacja punktów oświetleniowych na terenie gminy Urszulin

Order Newsletter: 150842 Position: (oferta nr 3674012)

Client
Gmina Urszulin
State
lubelskie
Address
22-234 Urszulin, Kwiatowa 35
www
https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
E-Mail
sekretariat@urszulin.eu
Created
2023-03-24

Gmina Urszulin

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Urszulin Kwiatowa 35 22-234 Urszulin lubelskie REGON 110197871 https://ugurszulin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja linii oświetleniowych na terenie gminy Urszulin w ramach projektu pn. „Budowa nowych i modernizacja punktów oświetleniowych na terenie gminy Urszulin

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja linii oświetleniowych na terenie gminy Urszulin w ramach projektu pn. „Budowa nowych i modernizacja punktów oświetleniowych na terenie gminy Urszulin”. 4.2. Zakres prac obejmuje między innymi:1) Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Andrzejów;2) Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Grabniak; 3) Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Michałów;4) Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Wereszczyńska;5) Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Zabrodzie;6) Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Zastawie;7) Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Sumin;8) Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Wytyczno;9) Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Wólka Wytycka;10) Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Urszulin ul. Kwiatowa, ul. Chełmska;11) Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Urszulin (osiedle),12) Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Urszulin (park rekreacji);13) Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Wereszczyn;14) Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Łomnica;15) Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Zawadówkapolegających na: - demontażu istniejących opraw,- dostarczeniu i instalacji nowych opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED na nowych wysięgnikach zgodnie z wytycznymi Inwestora,- wymianie linii napowietrznych dla potrzeb oświetlenia ulicznego,- montażu zabezpieczeń dla wszystkich opraw zgodnie z obowiązującymi normami,- dostawę i instalację szafek oświetleniowych wyposażonych w sterowniki umożliwiające zdalny dostęp do opraw oświetleniowych, lokalizacja szafek oświetleniowych oraz rodzaj sterownika zgodnie z wytycznymi Inwestora,- wymianie wysięgników na linii napowietrznej dla opraw modernizowanych o parametrach geometrycznych zgodnych z wytycznymi InwestoraUWAGALampy/wysięgniki montowane na istniejących słupach w kolorze czarnym należy zastosować jako spójne kolorystycznie, tj. w kolorze czarnym.4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:1) dokumentacja techniczna,2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,3) przedmiar robótW związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter kosztorysowy przedmiary robót załączone do SWZ są wiążące. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego w oparciu o otrzymane od Zamawiającego przedmiar robót, przy zastosowaniu przyjętej przez siebie bazy cenowej do kosztorysowania i po doliczeniu podatku VAT. Kosztorys ofertowy musi być zgodny z przedmiarami robót i powinien zawierać podstawę wyceny robót, opis robót zgodny z opisem ujętym w przedmiarze robót, obmiar zastosowany w przedmiarze robót oraz zryczałtowaną cenę jednostkową netto dla każdej pozycji przedmiaru.4.5. Rozwiązania równoważne.W przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 31527210-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-04-03