Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Sulejki i Niemsty oraz przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Dunajek, Świętajno i Pietrasze.

Order Newsletter: 150735 Position: (oferta nr 3673974)

Client
Gmina Świętajno
State
warmińsko-mazurskie
Address
19-411 Świętajno, Świętajno 104
Phone
87 5215420
E-Mail
ug@swietajno.pl
Created
2023-03-24

Gmina Świętajno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno warmińsko-mazurskie tel. 87 5215420 REGON 790671314

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Sulejki i Niemsty oraz przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Dunajek, Świętajno i Pietrasze.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach Sulejki i Niemsty oraz przebudowa dróg osiedlowych w miejscowościach Dunajek, Świętajno i Pietrasze. Prace polegać będą na:1) wyrównaniu spadków kruszywem naturalnym z 30% domieszką kruszywa łamanego, wykonaniu powierzchniowego odwodnienia oraz wymianie istniejących przepustów betonowych na przepusty rurowe z polietylenu HDPE,2) zmianie nawierzchni dróg ze żwirowych na nawierzchnię z betonu asfaltowego w miejscowościach Niemsty (odc. 920 m) i Sulejki (odc. 990 m), 3) zmianie nawierzchni drogi z brukowej na nawierzchnię z betonu asfaltowego w miejscowości Dunajek (odc.229,50 m),4) zmianie nawierzchni dróg z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej w miejscowościach Pietrasze (odc.150 m) i Świętajno (odc. 322 m),5) wymianie nawierzchni istniejących chodników na nawierzchnię z kostki brukowej,6) wykonaniu zjazdów gospodarczych oraz poboczy z kruszywa naturalnego z 30% domieszką kruszywa łamanego oraz oznakowaniu pionowym i poziomym. Łączna długość odcinków dróg gminnych do przebudowy to 2 611,5 m.Szczegółowy opis powyższego zadania określa dokumentacja budowlana (projekty budowlane, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiar robót, kosztorys ofertowy), stanowiąca Zał. Nr 7 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45200000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information