Dostawa energii elektrycznej (sprzedaż) oraz rozliczanie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji wytwórczej.

Order Newsletter: 150776 Position: (oferta nr 3673953)

Client
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
State
świętokrzyskie
Address
25-330 Kielce, ul. Sandomierska 249
E-Mail
przetargi@zielen.kielce.pl
Created
2023-03-24

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Sandomierska 249 25-330 Kielce świętokrzyskie REGON 290414024

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa energii elektrycznej (sprzedaż) oraz rozliczanie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji wytwórczej.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia dostawa energii elektrycznej oraz rozliczenie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji wytwórczej na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej SWZ. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany będzie do posiadania aktualnej umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie objętym przedmiotem zamówienia. Aktualny Operator Systemu Dystrybucji jest – PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - umowa na czas nieokreślony. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (dalej zwanym OSD) w sprawach związanych z zawarciem nowych umów sprzedaży energii elektrycznej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09300000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).Innych form wniesienia wadium Zamawiający nie dopuszcza !!Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kas

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-04-03