Przebudowa ulicy Rzeźnianej

Order Newsletter: 457551 Position: (oferta nr 3636032)

Client
GMINA MIASTO RACIĄŻ
State
mazowieckie
Address
09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17
Phone
236834850
Fax
236791865
E-Mail
sekretariat@miastoraciaz.pl
Created
2022-11-24

GMINA MIASTO RACIĄŻ

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA MIASTO RACIĄŻ Plac Adama Mickiewicza 17 09-140 Raciąż mazowieckie tel. 236834850 fax. 236791865 REGON 130377853

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ulicy Rzeźnianej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa ulicy Rzeźnianej w Raciążu” w poniższym zakresie:– robót przygotowawczych,- robót ziemnych,- wykonania warstwy wzmacniającej podłoże,- wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,- wykonania warstwy wyrównawczej i wzmacniającej pod nawierzchnię z kostki brukowej,- wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej,- wykonanie odwodnienia z użyciem geowłókniny filtracyjnej i kruszywa mineralnego,- wykonanie warstwy wierzchniej nad odwodnieniem z płyt ażurowych,- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,- roboty wykończeniowe.Planowany odcinek przebudowy ul. Rzeźnianej w km 0 + 000 do 0 + 175,60 o zmiennej całkowitej szerokości pasa drogowego wynoszącego od 3,70 m do 5,0 m zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zawiera dokumentacja projektowa sporządzona przez DROTECH Paweł Gontarek z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernika 9A/5, 09-100 Płońsk, składającą się z branży drogowej.W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały, urządzenia i usługi niezbędne do kompleksowego wykonania zamówienia i przekazania obiektu do użytkowania – zarówno wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nieujęte tj. np. obsługa i inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót, roboty przygotowawcze, zabezpieczające i porządkowe wywóz i utylizacja odpadów, zagospodarowanie terenu budowy, w tym: zaplecze budowy, ogrodzenie, drogi dojazdowe i montażowe oraz zasilanie w wodę i energię elektryczną, dozorowanie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111200-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information