Dostawa paliwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu

Order Newsletter: 457565 Position: (oferta nr 3636024)

Client
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
State
wielkopolskie
Address
61-623 Poznań, Wilczak 53
Phone
618290180
Fax
618290187
www
www.word.poznan.pl
E-Mail
sekretariat@word.poznan.pl
Created
2022-11-24

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Wilczak 53 61-623 Poznań wielkopolskie tel. 618290180 fax. 618290187 REGON 631146962 www.word.poznan.pl

I.2) Type of contracting: wojewódzka samorządowa osoba prawna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa paliwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON w systemie sprzedaży bezgotówkowej do pojazdów przystosowanych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy i szkoleń stanowiących własność lub będących w posiadaniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu, w tym :a) benzyna bezołowiowa Pb 95 – 60.000 l,b) olej napędowy – 26.000 l.2. Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup w/w paliwa na stacjach paliw na terenie m. Poznania oddalonych od siedziby Zamawiającego maksymalnie do 5 km.3. Sukcesywna (zgodnie z potrzebami Zamawiającego) dostawa paliw do pojazdów WORD w Poznaniu będzie polegać na :a) bezpośrednim tankowaniu paliwa do zbiorników pojazdów Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 1 do umowy przy użyciu oznaczonych numerem rejestracyjnym kart paliwowych lub kart na okaziciela od poniedziałku do soboty w godzinach 5.30-20.00;b) potwierdzaniu każdego tankowania przez Zamawiającego paragonem (lub dowodem wydania jak np. wydruk z terminalu) zawierającym : datę i godzinę tankowania, numer rejestracyjny pojazdu, stan licznika, ilość, rodzaj paliwa, cenę brutto zakupionego paliwa.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilości zamówienia do 20 % w stosunku do zapotrzebowania określonego w pkt.1. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do założonych wielkości Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.5. Zamawiający zastrzega, że liczba pojazdów użytkowana obecnie przez Zamawiającego może w czasie trwania umowy ulec zmianie.6. Wykonawca zapewnia właściwą jakość dostarczanego paliwa zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami jakościowymi.7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okazuje i załącza do faktury świadectwa jakości z potwierdzeniem, że dotyczą one przedmiotowej dostawy paliwa. Wymagana jest staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty właściwa dla działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.8. Pojazdy WORD w Poznaniu, które będą korzystały z paliwa są następujące:a) osobowe – 22 (Kia Rio) (benzyna),b) osobowo-dostawcze (Opel Vivaro i Opel Movano) – (olej napędowy),c) ciężarowe – 2 (Man) - (olej napędowy),d) motocykle Yamaha – 6 (benzyna),e) motorowery – 2 (benzyna),f) ciągniki rolnicze - 2 (olej napędowy).9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nabycia lub zbycia pojazdów, w takim przypadku ich liczba będzie aktualizowana na bieżąco.10. Karty paliwowe będą wystawiane bezpłatnie w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby kart w trakcie trwania umowy w przypadku zwiększenia liczby samochodów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć bezpłatnie w jak najkrótszym terminie (maksymalnie do 14 dni roboczych) od dnia zgłoszenia takiego zapotrzebowania.12. Karty będą wystawiane na numer rejestracyjny pojazdu Zamawiającego oraz trzy karty na okaziciela.13. Koszty związane z obsługą kart paliwowych w okresie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.14. Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz.1680 ze zm. ).15. Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1853 ze zm.).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09132100-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2022-12-07