Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia (etap IV)

Order Newsletter: 457566 Position: (oferta nr 3636023)

Client
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
State
opolskie
Address
45-017 Opole, Minorytów 3
www
www.cmjw.pl
E-Mail
zp@cmjw.pl
Created
2022-11-24

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych Minorytów 3 45-017 Opole opolskie REGON 000276104 www.cmjw.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - inny zamawiającysamorządowa jednostka kultury

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia (etap IV)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia”.1) Zakres robót IV etapu inwestycji obejmuje wykonanie wszystkich robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych zagospodarowania terenu w obrębie pawilonu wejściowego, w tym:- roboty przygotowawcze;- roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe zgodnie z projektem;- usunięcie istniejącego ogrodzenia od strony ul. Muzealnej;- rozebranie i korekta istniejącego ogrodzenia murowanego od ul. Obozowej dla nowej bramy, wykonanie zjazdu od strony ulicy Obozowej, dokonanie niezbędnych formalności i uzgodnień dla wykonania i odbioru zjazdu;- przebudowa placu przed obiektem (demontaż obecnej kostki brukowej, wydzielenie nowego zakresu powierzchni opornikiem obrzeżem stalowym, wykonanie nowej ujednoliconej nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej szarej,wykonanie znaczonego zakresu z czarnej kostki łamanej, korekta wysokości pokryw studzienek i infrastruktury do nowych poziomów placu, wzmocnienie podłoża geowłókniną);- przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej w obszarze istniejących zjazdów z ul. Muzealnej;- wykonanie nowego ogrodzenia wraz z 3 bramami dwuskrzydłowymi;- wykonanie nowych nasadzeń i terenów zielonych (oczyszczenie terenu, zabezpieczenie istniejącej zieleni przed uszkodzeniem, przygotowanie terenów zielonych pod realizację nowej obsady, przygotowanie podłoża pod nowe nasadzenia i tereny zielone, wykonanie nowych nasadzeń i terenów zielonych zgodnie z projektem, wykonanie uzupełnienia ziemią próchniczą skorygowanych klombów, nawożenie, zabezpieczenie terenów zielonych siatką na krety);- zabezpieczenie terenów zielonych siatką na krety;- wykonanie podświetlenia elewacji naświetlaczami wpuszczanymi w posadzki i grunt zgodnie z projektem;- montaż wycieraczki zewnętrznej metalowej z ramą (wycieraczka dostarczona przez Zamawiającego);- wykonanie posadzki granitowej na schodach zewnętrznych w osi 1;- wykonanie odwodnienia liniowego;- Zamawiający zaznacza, iż załączona dokumentacja obejmuje szerszy zakres prac, niemniej zakres niniejszego zamówienia, stanowiący etap IV, jest ograniczony i dotyczy wyłącznie zagospodarowania terenu w obrębie pawilonu wejściowego.2) Zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia określają: dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, pomocniczo przedmiary robót, stanowiące Załącznik do SWZ;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111291-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information