Budowa chodnika w miejscowości Dubielno

Order Newsletter: 457569 Position: (oferta nr 3636020)

Client
Gmina Papowo Biskupie
State
kujawsko-pomorskie
Address
86-221 Papowo Biskupie, Papowo Biskupie 128
Phone
56 676 81 01
www
www.papowobiskupie.com.pl
E-Mail
gmina@papowobiskupie.pl
Created
2022-11-24

Gmina Papowo Biskupie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Papowo Biskupie Papowo Biskupie 128 86-221 Papowo Biskupie kujawsko-pomorskie tel. 56 676 81 01 REGON 871118520 www.papowobiskupie.com.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa chodnika w miejscowości Dubielno

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedsięwzięcie, polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1637C Wrocławki – Dubielno poprzez budowę chodnika w miejscowości Dubielno. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Roboty w całości zostały zlokalizowane na terenie gminy Papowo Biskupie i przebiegają na następujących działkach: -obręb ewidencyjny: Dubielno, działki nr 157/1, 28/1, 29/3, 29/6. Stan istniejący Droga powiatowa nr 1637C Wrocławki - Dubielno, na odcinku objętym zakresem robót, posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej, której szerokość wynosi 5,0 – 5,5 m. Po obu stronach jezdni występują pobocza gruntowe o zmiennej szerokości oraz odcinkowo pasy zieleni. Po prawej stronie zlokalizowana jest zatoka przystankowa o nawierzchni z brukowej kostki betonowej, której szerokość wynosi 3,0 m oraz odcinkowo chodnik o szerokości ok 1,5 m, posiadający nawierzchnię częściowo z brukowej kostki betonowej, a częściowo z płytek betonowych. Istniejący chodnik posiada nienormatywną szerokość, a jego nawierzchni charakteryzuje się nierównościami. Po lewej stronie jezdni teren pasa drogowego wykorzystywany jest odcinkowo, do postoju pojazdów przywożących dzieci do szkoły.Na terenie objętym niniejszym opracowaniem występują następujące elementy uzbrojenia terenu:- sieć energetyczna kablowa i napowietrzna,- sieć telekomunikacyjna kablowa i napowietrzna,- sieć wodociągowa, - sieć kanalizacyjna (kanalizacja deszczowa i sanitarna).Stan projektowany Projekt dotyczy przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1637C Wrocławki - Dubielno, na odcinku o długości 0,241 km. Przedsięwzięcie w swym zakresie obejmuje rozebranie istniejącego chodnika, którego szerokość wynosi 1,5 m oraz wykonanie nowego chodnika o nawierzchni z brukowej kostki betonowej i szerokości nawierzchni 2,0 m, wykonanie przebudowy istniejących zjazdów, zlokalizowanych na przedmiotowym odcinku drogi, wykonanie zatoki postojowej o nawierzchni z brukowej kostki betonowej, na maksymalnie 10 miejsc postojowych oraz uzupełnienie i profilowanie istniejących poboczy gruntowych i terenu. W ramach zadania ustawione zostanie również nowe poręcze ochronne U-12a przy wyjściu ze szkoły. Istniejąca nawierzchnia zatoki przystankowej oraz jej obramowanie pozostanie bez zmian. Istniejąca nawierzchnia chodnika wraz z obramowaniem (nie dotyczy krawężnika na odcinka przy zatoce postojowej), nawierzchnia zjazdów oraz istniejące poręcze ochronne zostały przewidziane do rozbiórkiProjektowane parametry techniczne- klasa drogi – L (lokalna)- kategoria ruchu – KR-2- długość planowanego do przebudowy odcinka drogi – 241 m, - długość rzeczywista planowanego do przebudowy chodnika – 242 m,- szerokość nawierzchni chodnika – 2,0 m,- nawierzchnia chodnika – brukowa kostka betonowa,- spadek poprzeczny chodnika – 2% (jednostronny),- nawierzchnia jezdni zjazdów – brukowa kostka betonowa,- długość całkowita zatoki postojowej – 81,1 m,- szerokość zatoki postojowej – 2,5 m,- nawierzchnia zatoki postojowej – brukowa kostka betonowa.ChodnikZaprojektowano wykonanie chodnika na odcinku od km 0+000,00 do km 0+241,00, według kilometrażu lokalnego przyjętego dla zadania, po lewej stronie jezdni. Rzeczywista długość nawierzchni chodnika wynosi 242 m. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z brukowej kostki betonowej, a jej szerokość wynosi 2,0 m. Od strony jezdni i zatoki przystankowej chodnik ograniczono krawężnikiem betonowym wystającym o wymiarach 15x30x100 cm lub krawężnikiem najazdowym o wymiarach 15x22x100 cm, posadowionymi na ławie betonowej C12/15 z oporem, natomiast z pozostałych stron chodnik został ograniczony obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30x100, posadowionym na ławie betonowej z oporem.Przyjęto następującą konstrukcję chodnika: warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej (szarej), grubość warstwy 6 cm, podsypka cementowo – piaskowa 1:4, grubość warstwy 5 cm, warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem, grubość warstwy 15 cm.Zjazdy do nieruchomościZjazdy z drogi powiatowej nr 1637C Wrocławki - Dubielno na działki przylegające do pasa drogowego, objęte zakresem przedsięwzięcia, przeznaczone są do obsługi komunikacyjnej nieruchomości położonych wzdłuż drogi. Zatoka postojowaZaprojektowano zatokę postojową na 10 stanowisk postojowych, zlokalizowaną wzdłuż drogi powiatowej od km 0+085,11 do km 0+166. Na całej długości zatoka postojowa będzie posiadał nawierzchnię twardą wykonaną z betonowej kostki brukowej. Szerokość całkowita zatoki wynosi 2,5 m, a jego długość 81,1 m. Przyjęto następującą konstrukcję zatoki postojowej: warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej, grubość warstwy 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa 1:4, grubość warstwy 5 cm, podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego niezwiązanego, grubość warstwy 25 cm.Na długości zatoki postojowej przy krawędzi jezdni drogi powiatowej zaprojektowano krawężnik najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm posadowiony na ławie betonowej z oporem. Nawierzchnię zatoki ograniczono na pozostałych odcinkach krawężnikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm (opornikiem).OdwodnienieOdwodnienie nawierzchni chodnika, zjazdów oraz zatoki postojowej zaprojektowano, jako powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących rowów przydrożnych, na przyległy teren pasa drogowego oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej. Sposób odprowadzenia wód opadowych nie ulegnie zmianie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information